Doktrina asin Mga Tipan

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

An Libro ni Mormon sarong katiriponan kan banal na mga kasuratan na komparable sa Bibliya. Saro ining rekord manungod sa pakikipagrelasyon nin Diyos sa mga suanoy na mga tawo na nabubuhay sa mga kadagaan nin Amerika, asin arog man kan Bibliya, nagpapahayag nin kapanoan kan daeng kasagkoran na ebanghelyo.

Ang libro sinurat kan dakol na mga suanoy na propeta na may pag-antabay kan Espiritu nin Pagpropesiya asin Pagpapahayag. An saindang mga taramon na isinurat sa mga plakeng bulawan, sinambit asin pinahalipot nin sarong mangestoryang propeta na an pangaran Mormon. An rekord nagpapatotoo kan historya nin duwang bantog na banwaan na an saro kaini gikan mismo sa Jerusalem sa taon 600 B.C., asin ini nabanga asin nagin duwang nasyon, na inaapod na Nephita asin an saro Lamanita. An saro man enot na nag-abot sa daga nin Amerika kan mga panahon na binaranga-banga nin Diyos an lenguwahe nin tawo sa Torre nin Babel. Ini man nabistong mga Jaredita. Paglipas nin ribo-ribong taon; an gabos na banwaan na nasambit nagkagaradan asin nagkawarara asin mismong nagkatarada iyo na sana an mga Lamanita, asin sinda an mga pangenot na ninuno kan mga Amerikanong Indiyan.

An pinaka-importanteng rekord na yaon sa Libro ni Mormon iyo mismo an personal na ministeryo nin Kagurangnan na si Jesukristo sa mga Nephita sa panahon pagkatapos kan saiyang pagkabuhay-liwat. Ini nagtatao nin kapahayagan manunungod sa mga doktrina kan ebanghelyo, ipinapahiling an plano nin kaligtasan, asin nagtutukdo sa mga tawo kun ano an saindang gigibohon tanganing makamtan an katuninongan sa buhay na ini asin an daeng sagkod na kaligtasan sa maabot pang buhay.

Pagkatapos na makumpleto ni Mormon an pagsurat, saiyang ipinamana an kasaysayan sa saiyang ake na si Moroni na iyo an nagsurat nin mga kadagdagang historyang aram niya asin pinagtago an mga plake sa burobukid na inaapod Cumorah. Kan Septyembre 21, 1823, an parehong personang si Moroni na yaon na sa estado nin kamurawayan, asin saro nang tawo na nabuhay-liwat, nagpahiling sa propetang si Joseph Smith asin nagtao nin instruksiyon mapanungod sa suanoy na libro asin ang nakatalaan nag pagsurat kaini sa lenguwaheng Ingles.

Sa nakatalaan na panahon, an mga plake ipinagkatiwalang itinao ki Joseph Smith, na iyo mismo an nagsalin kaini sa paagi kann regalo asin kapangyarihan nin Diyos. An libro ngonyan naipublikar na sa kadakol na mga lenguwahe bilang sarong bag-o asin dagdag na patotoo na si Jesukristo iyo an Ake kan Nabubuhay na Diyos asin an gabos na magtutubod asin magrarani sa saiya, asin magsusunod sa gabos niyang kasugoan asin ordinansa nin ebanghelyo, maliligtas.

Mapanungod sa rekord na ini, si Joseph Smith nagsabi: “Tinaram ko sa mga katugangan na ang Libro ni Mormon iyo an mas tumpak na libro na nalalaen sa gabos na mga libro sa mundo, asin iyo ini an susing gapo kan satuyang relihiyon, asin an sarong tawo magigin haranihon sa Diyos sa paagi nin pagsunod sa mga kaisipan kaini, na mas labi pa sa paagi kan arinman na mga libro.”

Bilang kadagdagan ki Joseph Smith, an Kagurangnan nagpahayag pa sa onseng tawo tanganing para sa saindang mga sadire mahiling man an mga plakeng bulawan asin magin mga pinalaen na mga testigo sa katotoohan asin kabanalan kan Libro Ni Mormon. An mga isinurat nindang testimonya kabilang sa librong ini bilang “An Patotoo nin Tolong Saksi” asin “Ang Patotoo nin Walong Saksi.”

Iniimbitaran niyamo an gabos na tawo sa gabos na lugar na basahon an Libro Ni Mormon, paghorop-horopan sa laog kan saindang mga puso an mensaheng laman kaini, asin hapoton an Diyos, an Daeng Kasagkoran na Ama, sa pangaran ni Kristo kun an librong ini nanggad totoo. An mga tawong nag-utob sa paaging ini asin naghahapot na may pagtubod, makakamtan niya an testimonya nin katotoohan asin kabanalan sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu. (Basahon an Moroni 10: 3-5).

An mga tawong nagkamit nin banal na patotoong ini na gikan sa Banal na Espiritu makakaaram man sa paagi nin parehong kapangyarihan na si Jesukristo iyo an Paraligtas nin kinaban, na si Joseph Smith iyo an saiyang parapahayag asin propeta sa mga huring aldaw, na An Simbahan ni Jesukristo nin mga Banal sa mga Huring-aldaw iyo an kahadean nin Kagurangnan na tinugdok liwat sa ibabaw nin kinaban, bilang sarong dusay na preparasyon para sa saiyang ikaduwang pagbalik bilang Mesiyas.