Duyan nin Promisa para ki Mama

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya

An rawitdawit na sinurat sa lengguwaheng Bikol asin nagin ambag sa antolohiya na may titulong Mga Awit Para sa Ina sa An Tambobong nin Literaturang Bikolnon, Tomo 1 Blg. 3 Taon 2011, p. 47-48:

Mama, sa pagdakula ko tatabangan ta ka,
Gusto ko man maghiro, sige ika nguna,
Sakripisyo mo pirme kong gigiromdomon,
Sa paghigos ko ika an magin inspirasyon
Dae malilingawan pagkamoot mong masaghom.
Mama, uya baya ake mo dakula na,
Pero dae nakakalingaw, nakakagiromdom pa
Sa promisang higos, ta ngunyan ako nagtitios
Pero nuodma o baya sa otro bulan o taon
An kapagalan mo tutumbasan ko nin paglaom.
Mama, baya hilnga, ako nagluluya kun mayo ka
Giromdom ko kaito na makusog ka pa
Higos mo daeng puknat, daeng untok baga,
Sige ang paghiro, garo sadire mo an mundo,
Maski ngani ngunyan ako tinatabangan mo pa.
Uya an makoapo mo, iyo an matabang saimo,
Mabantay sa aldaw kan saimong pagluya;
Mapakusog sa tuhod mong mapaloy-paloy,
Dara-dara mo an maogmang pagal sa paghalat
Pero uya baya ako, kataid, kugos mo nang haloy.
Kun mayo ka, O mama, mamondoon akong gayo
Ta yaon saimo an kadunungan, pamana sa makoapo;
Pero noarin baya magbago an dalagan kan mundo mo
Ta maski noarin ika man giraray an piggigiromdom ko,
Sa pagduyan, pagkanta asin pagrawitdawit mo.
Habo ko daw mama na magluya o mawara ka
Pero dae ko kapot an senyal kan buhay mansaya;
Ta an kaarakian sa mundo, garo ribong na baga
Dae aram kun arin ang sala, o baya kun ano an tama,
Pero ako ina dae nakalingaw sa duyan kong promisa.