Human rights defender

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya

An sarong human rights defender (HRDs) o aktibistang para sa karapatang pantawo, na nagtitindog bilang indibiduwal o kaiba nin iba na minahiro tanganing suportaran o protehiran an karapatang-pantawo. Sinda pwedeng mga peryodista, mga environmentalist, trade unionist, abogado, paratukdo, parakampanya, partisipante sa direktang paghiro, o mga indibidwal na namamayo. Pwede nindang idepensa an mga diretsong aksiyon bilang parte kan saindang trabaho o sa saindang boluntad na kapasidad. Bilang resulta kan saindang mga aktibidad, an mga HRDs pirming napairarom sa mga padusang kaiba an mga semear, pagmanman, panriribok, putik na mga sahot, detensyon, restriksyon sa katalingkasan sa pakiki-asosyar, pisikal na pag - atake, asin paggadan pa ngani. Kan 2020, halos 331 HRDs an ginadan sa 25 nasyon. An internasyonal na komunidad asin nagkapirang gobyerno nasyonal nagprobar na maghimati sa kadahasan na ini paagi sa lain-lain na proteksyon, alagad an kadahasan tumang sa mga HRD padagos na nagdadakol. An mga babayi na paradepensa sa karapatan nin tawo asin mga paradepensa kan kapalibutan na karapatang pantawo sa (na pirming gayo na an mga katutubo) napapaatubang sa mas dakulang pan - aapi asin peligro kaysa sa ibang nagdedepensa nin karapatang pantawo na nagtatrabaho sa ibang isyu.

Kan 1998, ilinuwas kan United Nations an saindang Deklarasyon sa mga Karapatan nin Tawo tanganing gibohon na lehitimo an trabahong ini kan HDRs asin maitao man an proteksyon para sa manlain-lain na aktibidad para sa karapatan nin mga tawo. Kasunod kan deklarasyon na ini, nagdadakol an mga aktibista na inaprobaran an kamugtakan kan HRD; Ini nangorognang totoo para sa propesyonal na mga trabahador sa karapatan nin tawo.

Depinisyon[baguhon | baguhon an source]

An terminolohiyang Human Rights Defender (HRD) naging gamiton sa laog kan internasyonal na komunidad kani kasunod an UN General Assembly na nagmugtak kan deklarasyon sa karapatan asin responsabilidad kan lambang saro, grupo, o mga representante kan sosyedad sa nagtutulod asin protehir kan unibersal na binibistong Pundamental sa karapatang pantawo asin katalingkasan (A/RES/53/144, 1998), binibisto man bilang Deklarasyon kan mga Nagdedepensa kan Karapatang Pantawo. Bago an deklarasyong ini, an mga aktibista, trabador, o tagamasid igwang parehong paghiro para sa mga taong nagtatrabaho para depensahan ang karapatang pantawo.

An deklarasyon kan Human Rights Defenders nahaman sa mahiwas na depenisyon kan karapatang pantawo. An mahiwas na depisyong ini nagpepresentar kan parehong mga kadipisilan asin benipisyo sa mga kairibahan igdi sagkod mga nagdodonor na minahagad suporta para sa mga programang maprotehir sa HRDs, kun sa pinakaharaning depinisyon, dai kani ibinabali an ibang kategorya kan HRDs, pero dahil sa hahiwas kaning depenisyon mawawalat an espasyo para sa iba-ibang interpretasyon na nakakapadipisil para ma-establisher an estado para sa iba sagkod sa mga indibidwal.

Kan 2004, an Opisina kan United Nations High Commissioner for Human Rights nagpaluwas nin Fact Sheet 29 tanganing dugangan nin kahulogan asin suportaran an mga parasurog kan karapatang pantawo. An dokumentong ini nagsasabi na, "mayong kondisyon na magin tagasurog kan karapatang pantawo," kundi na an pinakahababang pamantayan para sa HRDs inaako an pagigin lakop kan karapatang pantawo asin daing-bayolenteng paghiro.

May mga parasiyasat na nagprobar na lagan an mga kategorya nin mga paradepensa sa deretso nin tawo sa katuyohan na mas masabotan an mga peligro kan HRD. An siring na katugmaran puwedeng mabatid an propesyonal vs. bakong propesyonal na aktibidad, o naiiba base sa espesipikong mga katanosan na ipinagdedepensa arog kan karapatan kan mga babayi, o karapatan sa katutubong daga.

Sadiring Identipikasyon[baguhon | baguhon an source]

An pagsurog sa sadiri bilang parasurog sa karapatang pantawo mas lakop sa mga propesyonal na paradepensa kan karapatang pantawo na nagtatrabaho sa laog kan mga naestablisar na institusyon, gobyerno, o mga NGO. An mga indibidwal na nagtatrabaho sa luwas kan mga sistemang ini binabantog bilang mga 'actibista', 'lideres', o sa mahiwas na ibang termino imbes na sa mga parasurog kan karapatang pantawo, dawa na an saindang aktibidad malinaw na nalalaog sa laog kan Deklarasyon nin UN sa Human Rights Defenders. An paggamit kan HRD na midbidan pwedeng magtao nin pakinabang sa mga aktibista para sa karapatang pantawo na paagi sa paggibo kan saindang trabaho asin pagpapasil sa pagprotehir. An paggamit kan HRD na midbidan pwede man na magin bakong mapanggana paagi sa pagtao nin atension sa partikular na mga indibiduwal imbes na magkonsentrar sa kabilogan kan saindang gibohon, na tibaad igwa man nin epekto na orog pang isapeligro an mga indibiduwal na ini.

Mga peligro sa mga parasurog kan karapatang pantawo[baguhon | baguhon an source]

An mga paradepensa sa katanosan nin tawo (HRDs) napapaatubang sa grabeng pagkaapi asin pagbalos sa gobyerno asin mga pribadong aktor kabali na diyan an pulis, militar, mga lokal na pili, mga pwersang pribadong seguridad, mga toong grupo, asin mga multi-nasyonal na korporasyon. Kaiba sa mga abuso an mga peligro, arbitrary arrest asin detamento, panriribok, pagdedebelasyon, paghale sa mga trabaho, pagtatanggal, pagkawara, asin paggadan. An mga opisyal na nagtatrabaho sa karapatan kan mga babayi (WHRDs) o nag - aangat sa mga pamantayan sa kultura mas dakul an peligro kun ikokomparar sa iba pang mga HyRD, arog kan bakong gayong prominenteng mga trabahador sa hararayong lugar. WHRDs. An mga paradepensa sa mga karapatang pantawo (EHRD) na nagtatrabaho sa mga karapatan sa palibot, karapatan sa daga, asin sa mga karapatan nin mga tawong tubo napapaatubang man sa mas dakulang mga peligro kisa sa iba pang HRD; kan 2020 69% kan mga HRD sa bilog na kinaban an naggigibo kan mga isyung ini.

An sarong report na ipinublikar kan Front Line Defensor kan 2020 nakadiskobre na kisuerra 331 HRDs an ginadan kan taon na idto sa 25 nasyon. Maski na ngani na an mga katutubong tawo salaysay sana para sa mga 6% kan populasyon na pangkinaban, pigtatantyang 1/3 kaining mga ginadan na HRDs an mga katutubo. Kan 2019, 304 HRDs an ginadan sa 31 nasyon. An lakop sa globong Saksi nagbareta na 1,922 EHRDs an nagadan sa 52 na nasyon sa pag - oltanan nin 2002 asin 2019. An 80% kan mga pagkagadan na ini yaon sa Latin Amerika. Tigtatantyang igwang 1/3 kan EHRDs an nagreport na nagkagaradan sa pag-ultan kan 2015 asin 2019 mga katutubong tawo. Bakong kompleto an paggibo kan kadahasan na ini, asin para sa kada kagadanan tibaad igwa nin sagkod sa sanggatos na kaso nin grabeng pan - aapi arog baga nin pagdetener, pag - ebolusyon, pagdedededeko, asin iba pa.

An pagsiyasat na pinamayohan kan Business and Human Rights Resource Center nagdokumento nin 34 porsyentong aumento sa bilog na kinaban sa mga atake tumang sa mga aktibista sa diretso nin tawo kan 2017. Kaiba sa mga kabilangan an 120 pinagdududahan na paggadan asin ginatos na pangyayari na kalabot an pananalakay, pagdaogdaog, asin mga huma. Igwang 388 pagsalakay kan 2017 kumpara sana sa 290 kan 2016. An iyo man sanang pag - adal ipinamidbid an mga paradepensa sa diretso nin tawo na konektado sa pagkaagresibo, pagmina, asin bagong kosog na mga sektor (EHRDs) bilang mga nasa pinakadakulang peligro. Namemeligro man an mga paraley asin miembro kan mga grupo sa palibot.

Deklarasyon kan NU Dapit sa mga Diretso nin Tawo[baguhon | baguhon an source]

An Deklarasyon kan United Nations dapit sa tama asin paninimbagan kan mga Indibiduwal, Grupo asin Organisado sa Sosyedad sa Pagpalakop asin Pagprotehir Unibersal na Minimidbid an Human Rights and Fundamental na mga Katalingkasan (A/RES/53/144) kan Disyembre 9, 1998, na midbid sa pankagabsan bilang Deklarasyon sa Human Rights Defenders, iyo an kaenot - enoteng instrumento kan NU na gibohon na lehitimo asin tinatawan nin kahulogan an mga paradepensa sa diretso nin tawo, siring man an diretso asin paninimbagan sa gabos na karapatang pantawo.

An Deklarasyon dai man legal na obligado, alagad an mga karapatan na inestablisar nin nag - eeksister na mga tratado sa karapatang pantawo asin iinaaplikar iyan sa mga paradepensa sa karapatang pantawo tanganing gibohon an saindang trabaho asin magtao nin proteksion sa mga HRD. Sa irarom kan deklarasyon, an parasurog kan karapatang pantawo iyo an siisay man na nagtatrabaho tanganing suportaran o protehiran an mga karapatang pantawo: baga man propesyonal o bakong lohiko; Solamente o bilang kabtang kan grupo o institusyon.

An Deklarasyon eksperto sa pagkaigwa nin mga karapatan sa paagi na nagpapangyaring magin mas pasil na iaplikar sinda sa mga paradepensa kan karapatang pantawo. Kaiba sa mga karapatan na protektado sa irarom kan Deklarasyon, kabilang sa iba pa, an karapatan na pataluboon asin ipakipag - olay an bagong mga ideya nin tawo asin suportaran an saindang pag - ako; karapatan na tawang kritisismo an mga namamayo asin ahensia kan gobyerno asin gumibo nin mga suhestyon na mapakarhay an saindang pagpunsyonar; karapatang magtao nin legal na tabang o iba pang tabang bilang depensa sa karapatang pantawo; karapatang mag - obserbar sa makatanosan na mga pagbalo; An diretso sa daing-patod na pagkakaigwa asin komunikasyon sa mga bakong gobermental asin inter-gobermental na mga organo; An karapatan na magkaigwa nin mga rekurso para sa katuyohan na protehiran an mga diretso nin tawo, kabale an pag - instalar nin pondo hale sa ibang nasyon; asin an karapatan na daing bayad an pagpahayag, pakikiasosyar asin pagtiripon.

Ipinaririsa kan Deklarasyon na an mga estado may paninimbagan na mag-implementar asin igalang an mga probisyon kan Deklarasyon asin tinatawan nin pagdodoon an obligasyon kan estado na protehiran an mga HRD sa kadahasan, pagbalos asin pag-ako bilang resulta kan saindang gibong mga diretso bilang tawo. An Deklarasyon nagsasabi man nin paninimbagan na protehiran an mga diretso nin tawo sa indibiduwal na kamugtakan asin nangorog na sa mga indibidwal na nasa propesyon na tibaad makaapektar sa mga diretso nin tawo arog kan pagpaotob nin batas, mga hokom, asin iba pa.

Mga paradepensa sa karapatang pantawo nin kababayihan[baguhon | baguhon an source]

Plantilya:ExcerptWomen human rights defenders (WHRDs) mga babaying pigdedepensahan an karapatang pantwo, asin para man sa gabos na kasarian para naidepensa an karapatan kan lambang babayi sagkod mga kaibang kasarian asin seksuwalidad. An saindang trabaho sagkod mga kadipisilang inaatubang, narekognisar kan United Nations (UN) resolution kan 2013, na nangangapudan para sa espisipikong proteksiyon sa karapatang pantawo kan mga nagdedepensa kaning mga babayi.

Sindang mga babaying nagdedepensa kan karapatang pantawo, pwedeng sya saro sa mga katutubong babayi na nakipagpalaban para sa sa indang karapatan, babaying nagtutulod nin adbokasiya laban sa pagturtyor, nangangampanya para sa karapatan kan LGBTQI, trabahador para sa karapatan kan kolektibong mga sex workers, o tawong nakikipaglaban para sa sexual asin reproductive rights.

Arog kan ibang nagdedepensa sa karapatang pantawo, an mga babaying ini nagiging target man kan mga pag-atake ta sinda naghahagad nin pagbisto sa karapatang pantawo. Magkapira sa mga namamati nindang pag-atake iyo an diskriminasyon, assault, pagbabanta, sagkod dahas sa saindang komunidad.

An mga babaying tagadepensa kan sa indang karapatan, nag-aatubang man nin mga karagdagang pasakit base kun sisay sinda asin an espesipikong karapatan na pigdedepensa ninda. Ini nangangahulugan na sinda pigtatarget mantang sinda mga babayi, o mga tawo sa laog kan LGBTQI, na nakisumaro sa saindang pagsakit. Nag-aatubang man sinda ninda mga pasakit na konektado sa diskriminasyong institusyonal asin daing pantay na pagtrato dahil sa mga pagsakit, na naiiling sa indang kaluyahan, patriarkal na kapangyarihan, asin social norms.

Pinakadipisil an saindang inaatubang na karahasan sa laog nin harong asin komunidad, an sexist, misogynistic, homophobic, trans-phobic na pagbabanta, smears asin stigmatization, sagkod an dai pagbali kan sa indang mga pangangaipo asin kapangyarihan.

An Internasyonal na Aldaw para sa mga Tagadepensang Babayi pigseselebar sa ika-29 kan Nobyembre puon kan 2006.

Kan 2017, tinawan onra an mga aktibistang babayi na ginadan huli sa saindang mga adbokasiya asin mga aktibidad sa pagdepensa kan deretsos humano sa panahon kan International Women Human Rights Defenders' Day. An mga ginadan tinatsaran an karatan asin iba pang klase nin inhustisya, pinoprotehiran an saindang kadagaan sa mga gobyerno asin multinasyonal na korporasyon, asin sinuportaran an deretso kan mga lesbian, mga binabae asin mga negosyanteng indibiduwal.

Mga parasurog sa Papalibotan nin mga diretso nin tawo[baguhon | baguhon an source]

An mga paradepensa nin deretso nin tawo o mga paradepensa sana sa palibot, tinawan nin kahulogan kan UN Environment Programme bilang, "mga paradepensa na naggigibo nin kadakol na aktibidad na konektado sa daga asin mga diretso sa palibot, kaiba an mga nagtatrabaho sa mga isyu na konektado sa mga industriya, asin pagtogdok asin mga proyekto sa pag - oswag." Environmental human mga paradepensa sa deretso. Sinasabi man ninda na an mga paradepensa sa palibot iyo an, "pagdepensa sa mga diretso sa palibot, kabale an mga diretso sa konstitusyon sa malinig asin marahay na kamugtakan, kun namemeligro an paggamit kan mga deretsong iyan baga man o dai sinda nagdidepensa sa sadiri bilang mga paradepensa kan diretso nin tawo. diretso sa malinig asin marahay na kamugtakan. Dakol na parasurog sa palibot an nakikikabtang sa saindang mga aktibidad paagi sa heer needed."

An paggamit kan terminong Environmental championer (o Environmental human ridge) kan mga organisasyon sa deretsos humano, media, asin akademya dai pa sana nahahaloy asin kaayon sa Deklarasyon kan UN on Human Rights Defensor. Minsan siring, an pamamaagi asin papel kan mga paradepensa sa palibot konektadong marhay sa naenot na mga konsepto na nabilog kaidto pang mga 1980 arog baga kan hustisya sa palibot asin kapalibotan kan mga dukha. Maski na ngani na iba-ibang ginikanan an mga taramon na ini, sinda minakonekta sa palibot kan pagremorya kan mga kulturang daga-dagat, paggibo nin lugar para sa mga tawong boundari, asin proteksyon kan daga asin pagbuhay-buhay sa mga aktibidad arog kan source creination, pagpakaray kan toxic waste, asin pag'ati sa daga. Poon kan 1998 Deklarasyon kan NU, an terminong mga paradepensa sa palibot paorog nang paorog na ginagamit kan lakop sa globong mga organisasyon asin media sa pag - apod sa pag - oolay na ini nin mga pasohan asin pag - analisar.

Mga instrumento sa Proteksyon[baguhon | baguhon an source]

Kasunod kan pag-ampon kan Deklarasyon sa Human Rights Defenders kan 1998, nagkapirang mga inisyatiba an ginibo, pareho sa internasyonal asin rehiyonal na lebel, sa pagdugang kan proteksyon kan mga parasurog asin pag-ambag sa pag-implementar kan Deklarasyon. Sa kontekstong ini, naestablisar an minasunod na mga mekaniko asin giya:

 • An mandato kan United Nations Special Rapporteur sa mga parasurog kan karapantang pantawo (2000)
 • An mandato kan Espesyal na Rapporteur kan African Commission on Human and Peoples's Rights on human defenders (2004).African Commission on Human and Peoples's Rights
 • The Human Rights Defensor Unit of the Inter-American Commission on Human Rights (2001). Inter-American Commission on Human Rights
 • An gubay sa Unyong Europeo sa (2004)
 • An Deklarasyon kan Komite nin mga Ministro sa Konsilyo nin Europa tanganing mapakarhay an pagprotehir kan mga paradepensa sa diretso nin tawo asin suportaran an saindang mga aktibidad (2008).
 • The European Union Human Rights Defensor mechanism, na impluwensyado kan mga organisasyon kan civil social, PalawanDefenders.eu (2015).

Kan 2008, an Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, sarong kaalyadong programa kan International Federation for Human Rights (FIDH) asin kan World Organisation Against Torture(OMCT), nagkaigwang inisyatibo para tipunon an gabos na mga nagtutulod kan karapatang pantawo na mandato kan institusyonal na nagkakapot kani (minukna kan the United Nations, the African Commission on Human and Peoples' Rights, the Inter-American Commission on Human Rights, Council of Europe, the Organisation for Security and Cooperation in Europe, the European Union) para maghanap nin mga paagi sa pagpapakarhay kan koordinasyon asin pagtaong onra sa sainda asin sa NGOs. Kan 2010, igwang solong inter-mechanisms website na nagtitipon kan mga importanteng impormasyong pampubliko sa manungod sa mga aktibidades kan manlain-laing tagasurog kan prokteksyon sa karapatang pantawo. Layon kaning madugangan an pagsasapubliko kan mga dokumentasyong naprodusir kan mga mekanismo (press releases, studies, reports, statements), kaiba an mga aksiyong (country visits, institutional events, trials na naobserbaran).

Kan 2016, ipinublikar kan International Service for Human Rights an 'Model National Law on the Recognition and Promisation of Human Rights Defenders. An dokumentong ini nagtatao nin may awtoridad na giya sa mga estado dapit sa kun paano iimplementaron an Deklarasyon kan NU sa Human Rights Defenders sa nasyonal na lebel. Namukna ini sa pakikipagtabangan sa ginatos na mga parasurog asin pinag'andorog kan mga nangengenot na mga eksperto sa karapatang pantawo asin mga hurista.

Nagkapirang nasyon an nag - introdusir nin nasyonal na mga ley o palakaw tanganing protehiran an mga parasurog sa karapatan nin tawo kaiba an Colombia, Brazil, Mejico, asin Guatemala; Minsan siring, may pangenot na mga angat sa pagimplementar.

Mga gawad para sa mga paradepensa sa deretso nin tawo[baguhon | baguhon an source]

 • The United Nations Prize in the Field of Human Rights in 1998.
 • The Martin Ennals Award, a collaboration of several human rights NGOs. Martin Ennals was a renowned human rights defender and secretary general of Amnesty International. Its secretariat is located at the OMCT office in Geneva. The award carries a grant of at least 20,000 Swiss Francs (about 20,000 US dollars) to be used for further work in the field of human rights.
 • The Robert F. Kennedy Human Rights Award, established in 1984.
 • The Sakharov Prize, established in 1988 by the European Parliament. Laureates include: Nelson Mandela, Malala Yousafzai, the Mothers of the Plaza de Mayo, Raif Badawi.
 • The Human Rights Defenders Tulip, established by the Netherlands government in 2008.
 • Several human rights defenders have received the Nobel Peace Prize, such as imprisoned Chinese human rights activist Liu Xiaobo who won the 2010 Nobel Peace Prize for his "long and non-violent struggle for fundamental human rights in China".
 • The Front Line Defenders Award for Human Rights Defenders at Risk, established in 2005 to 'honour the work of a human rights defender who, through non-violent work, is courageously making an outstanding contribution to the promotion and protection of the human rights of others.'
 • The Ginetta Sagan award for Women Human Rights Defenders, established in 1997 "to help women throughout the world in their struggle to overcome oppression, to let them know that they are not alone". Awardees include Hina Jilani, Sonia Pierre, Lydia Cacho, Julienne Lusenge.
 • The Nuremberg International Human Rights Award, established by the city of Nuremberg; the inaugural award was made in 1995.
 • The Cao Shunli Memorial Award for Human Rights Defenders, first awarded in 2015, named after Chinese lawyer and activist Cao Shunli. The award is given by Chinese Human Rights Defenders.

Elektronikong Pagmamapa[baguhon | baguhon an source]

An elektronikong pagmamapa sarong bagong muknang kasangkapan na naggagamit nin elektronikong mga networks asin satellite imagery sagkod tracking. Kabali sa mga halimbawa an taktikang mapangyare, krisis mapangyare asin geo-mapping. Pangenot nang piggagamit an terminong mapa sa pagmamantinir kan mga abuso sa karapatang pantawo sa paagi nin pagtao nin biswal sa pag-dalan asin pag-implementar nin pangogobyerno

Mga Halimbawa nin mga HRD[baguhon | baguhon an source]

Kan 2017, nanggana kan 2017 an abogadong pantawong si Emil Kurdinov, sarong Crimean Tatar, kan Award for Frontline Human Rights Defender at Risk. Si Kurbedinov nagin agit-agitan na parasurog kan mga militante sa sosyedad sibil, mga minaltratong Crimean Tatars, asin myembro kan medya. Pigsadokumento niya an paglabag sa katanosan pantawo durante kan paghanap nin mga residensya kan mga aktibista saka mga simbag sa merkado. Kan Enero 2017, inaresto an abogado kan Crimean Center for Conuteracting Extremism . Dinara siya sa sarong lokal na pasiliad kan Russian Federal Security Service para sa pagkuwestiyon. An sarong husgado sa distrito nagdesisyon na si Kurbizedov nagkasala nin trabahong propaganda para sa mga grupong terorista asin organisasyon. Sinentensiahan sya nin 10 aldaw na pagkabilanggo.

Hilingon pa[baguhon | baguhon an source]

 • <i>List of human rights organisations</i>
 • <i>Global justice</i>
 • <i>Global Human Rights Defence</i>
 • <i>Human Rights Logo</i>
 • <i>International human rights instruments</i>
 • <i>National human rights institutions</i>
 • <i>Networked advocacy</i>
 • <i>Protection International</i>
 • <i>Youth for Human Rights International</i>

Susugan[baguhon | baguhon an source]

 1. ↑ Amnesty International (2017). Human rights defenders under threat - A shrinking space for civil society.
 2. ↑ "About human rights defenders". OHCHR.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 3. 1 2 3 4 Malkova, P (2018). "Exploring the Term 'Human Rights Defender' through the Lens of Professionalisation in Human Rights Practice: A Case-Study of Russia" (PDF). Human Rights Defender Hub Working Paper Series 3. York: Centre for Applied Human Rights, University of York.
 4. 1 2 "Declaration on Human Rights Defenders". OHCHR.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 5. ↑ "Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights" (PDF). OHCHR. 2004.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 6. ↑ "Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Margaret Sekaggya (2010)". www.un.org. Retrieved 2018-05-13.
 7. 1 2 3 Larsen, Billon, Menton, Aylwin, Balsiger, Boyd, Forst, Lambrick, Santos, Storey, Wilding (2021). "Understanding and responding to the environmental human rights defenders crisis: The case for conservation action". Conservation Letters. 14 (3). doi:10.1111/conl.12777. S2CID 229390470.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 8. ↑ Verweijen, Judith (2021). Menton, Mary (ed.). Environmental and Land Defenders: Deadly Struggles for Life and Territory. “Environmental defenders”: the power / disempowerment of a loaded term. New York: Routledge. pp. 37–49.
 9. 1 2 Nah, A; Bennett, K; Ingleton, D; Savage, J (November 4, 2013). "A Research Agenda for the Protection of Human Rights Defenders". Journal of Human Rights Practice. 5 (3): 401–420. doi:10.1093/jhuman/hut026.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 10. 1 2 Hodal, Kate (February 11, 2021). "At least 331 human rights defenders were murdered in 2020, report finds". The Guardian.
 11. ↑ "Business and Human Rights Resource Centre | UN Global Compact". www.unglobalcompact.org. Retrieved 2018-06-26.
 12. ↑ Kelly, Annie (2018-03-09). "'Attacks and killings': human rights activists at growing risk, study claims". the Guardian. Retrieved 2018-06-26.
 13. ↑ "UN Human Rights Defenders". Ishr.ch. 2013-11-20. Retrieved 2014-02-04.
 14. 1 2 "About WHRDIC |". www.defendingwomen-defendingrights.org. Retrieved 2018-05-13.
 15. ↑ "Women Human Rights Defenders". AWID. 2014-12-17. Retrieved 2018-05-13.
 16. ↑ "Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Margaret Sekaggya (2010)". www.un.org. Retrieved 2018-05-13.
 17. ↑ "UN adopts landmark resolution on Protecting Women Human Rights Defenders". ISHR. Retrieved 2018-05-13.
 18. ↑ "Document". www.amnesty.org. Retrieved 2018-05-13.
 19. 1 2 "OHCHR | International Women Human Rights Defenders Day –29 November 2016". www.ohchr.org. Retrieved 2018-05-13.
 20. ↑ "Our Work |". www.defendingwomen-defendingrights.org. Retrieved 2018-11-08.
 21. ↑ Sekyiamah, Nana Darkoa; Ford, Liz (2017-11-29). "Remembering women killed fighting for human rights in 2017". the Guardian. Retrieved 2018-06-26.
 22. ↑ "Promoting Greater Protection for Environmental Defenders Policy" (PDF). UN Environment Programme. 2018.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 23. 1 2 3 Scheidel, Arnim (July 2020). "Environmental conflicts and defenders: A global overview". Global Environmental Change. 63: 102104. doi:10.1016/j.gloenvcha.2020.102104. PMC 7418451. PMID 32801483.
 24. ↑ Anguelovski, Isabelle; Martínez Alier, Joan (June 2014). "The 'Environmentalism of the Poor' revisited: Territory and place in disconnected glocal struggles". Ecological Economics. 102: 167–176. doi:10.1016/j.ecolecon.2014.04.005 – via Science Direct.
 25. ↑ "humanrights-defenders.org". Archived from the original on 2010-10-26. Retrieved 2020-01-18.
 26. ↑ Amnesty International (2017). Americas: State protection mechanisms for human rights defenders.
 27. ↑ "Winner of the Martin Ennals Award 1994-2006". Archived from the original on 2007-02-08. Retrieved 2007-01-10.
 28. ↑ "The Front Line Defenders Award". Archived from the original on 2017-01-26. Retrieved 2016-07-08.
 29. ↑ "The Ginetta Sagan Award". Amnesty International USA. Retrieved 2022-04-11.
 30. ↑ Movements.org. “Maptivism: Mapping Information for Advocacy and Activism."
 31. ↑ "In Russian-held Crimea, lawyer fights repression against Crimean Tatars - Apr. 03, 2017". KyivPost. 2017-04-03. Retrieved 2018-06-25.
 32. ↑ "Menacing FSB interrogations of Ukrainian Cultural Centre activists in Russian-occupied Crimea - Human Rights in Ukraine". Human Rights in Ukraine. Retrieved 2018-06-25.
 33. ↑ "Federal Security Service - The Russian Government". government.ru. Retrieved 2018-06-25.
 34. ↑ "Person of the Week: Emil Kurbedinov - Rights in Russia". www.rightsinrussia.info. Retrieved 2018-06-25.

Panluwas na mga link[baguhon | baguhon an source]

Susugan[baguhon | baguhon an source]