Module:Mapa nin kinamumugtakan

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Documentation icon Dokumentasyon nin Modyul[hilingon] [liwaton] [historiya] [purgahon]

Paggamit[baguhon an source]

Pigpapatupad kan modyul na ini an mga plantilya nin {{Mapa nin kinamumugtakan}} asin {{Mapa nin kinamumugtakan~}}.Pakiulay na hilngon an mga pahina nin plantilya para sa mga instruksyonnin paggamit.

Mga bistong isyu[baguhon an source]

Nin huli ta an pagpapabisto kan suporta para sa manlaen-laen na mga kapsyon pag dakol an piggagamit na mga mapa, na-highlight an sarong isyu.
Pira sa mga plantilya nin infobox direktang naggagamit kan saindang mga parametro nin kapsyon imbis na kan pagpapasa kaini sa saiyang modyul. Nagreresulta ini sa pagpapahiling kan sarong "# #" sa tanga kan duwang mga kapsyon.
Kun dae mo mai-liwat an plantilya nin infobox, makipag-sugnay ki Bellezzasolo .

Mga kategorya nin pagsusog / pagpapamantinir[baguhon an source]

require('Module:No globals')

local p = {}

local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs

local function round(n, decimals)
	local pow = 10^(decimals or 0)
	return math.floor(n * pow + 0.5) / pow
end

function p.getMapParams(map, frame)
	if not map then
		error('Kaipuhan na aramon an pangaran kan boot sabihon kan mapa nin kinamumugtakan na gagamiton', 2)
	end
	local moduletitle = mw.title.new('Module:Mapa nin kinamumugtakan/datos/' .. map)
	if not moduletitle then
		error(string.format('Dae sarong tamang pangaran an %q para sa boot sabihon kan mapa nin kinamumugtakan', map), 2)
	elseif moduletitle.exists then
		local mapData = mw.loadData('Module:Mapa nin kinamumugtakan/datos/' .. map)
		return function(name, params)
			if name == nil then
				return 'Module:Mapa nin kinamumugtakan/datos/' .. map
			elseif mapData[name] == nil then
				return ''
			elseif params then
				return mw.message.newRawMessage(tostring(mapData[name]), unpack(params)):plain()
			else
				return mapData[name]
			end
		end
	else
		error('Dae mahanap an ispesipikong depinisyon kan mapa nin kinamumugtakan: "Module:Mapa nin kinamumugtakan/datos/' .. map .. '" an nag-iiral', 2)
	end
end

function p.data(frame, args, map)
	if not args then
		args = getArgs(frame, {frameOnly = true})
	end
	if not map then
		map = p.getMapParams(args[1], frame)
	end
	local params = {}
	for k,v in ipairs(args) do
		if k > 2 then
			params[k-2] = v
		end
	end
	return map(args[2], #params ~= 0 and params)
end

local hemisphereMultipliers = {
	longitude = { W = -1, w = -1, E = 1, e = 1 },
	latitude = { S = -1, s = -1, N = 1, n = 1 }
}

local function decdeg(degrees, minutes, seconds, hemisphere, decimal, direction)
	if decimal then
		if degrees then
			error('Dae puwedeng parehas na maipahiling an mga decimal dangan grado nin DMS para sa ' .. direction, 2)
		elseif minutes then
			error('Puwede lang na itao an mga minuto sa mga grado nin DMS para sa ' .. direction, 2)
		elseif seconds then
			error('Puwede lang na itao an mga segundo sa mga grado nin DMS para sa ' .. direction, 2)
		elseif hemisphere then
			error('Puwede lang na itao an hemispero sa mga grado nin DMS para sa ' .. direction, 2)
		end
		local retval = tonumber(decimal)
		if retval then
			return retval
		end
		error('Dae balido an halaga "' .. decimal .. '" na maitatao para sa ' .. direction .. ' ', 2)
	elseif seconds and not minutes then
		error('Pigtatao an mga segundo para sa ' .. direction .. ' na mayong pigtatao na minuto', 2)
	elseif not degrees then
		if minutes then
			error('Pigtatao an mga minuto para sa ' .. direction .. ' na mayong pigtatao na grado', 2)
		elseif hemisphere then
			error('Pigtatao an mga hemispero para sa ' .. direction .. ' na mayong pigtatao na grado', 2)
		end
		return nil
	end
	decimal = tonumber(degrees)
	if not decimal then
		error('Dae balido an halaga nin grado "' .. degrees .. '" na pigtao para sa ' .. direction .. ' ', 2)
	elseif minutes and not tonumber(minutes) then
		error('Dae balido an halaga nin minuto "' .. minutes .. '" na pigtao para sa ' .. direction .. ' ', 2)
	elseif seconds and not tonumber(seconds) then
		error('Dae balido an halaga nin segundo "' .. seconds .. '" na pigtao para sa ' .. direction .. ' ', 2)
	end
	decimal = decimal + (minutes or 0)/60 + (seconds or 0)/3600
	if hemisphere then
		local multiplier = hemisphereMultipliers[direction][hemisphere]
		if not multiplier then
			error('Dae balido an halaga nin hemispero "' .. hemisphere .. '" na pigtao para sa ' .. direction .. ' ', 2)
		end
		decimal = decimal * multiplier
	end
	return decimal
end

-- Finds a parameter in a transclusion of {{Coord}}.
local function coord2text(para,coord) -- this should be changed for languages which do not use Arabic numerals or the degree sign
	local result = mw.text.split(mw.ustring.match(coord,'%-?[%.%d]+°[NS] %-?[%.%d]+°[EW]') or '', '[ °]')
	if para == 'longitude' then result = {result[3], result[4]} end
	if not tonumber(result[1]) or not result[2] then return error('An halaga kan mga tagboan nin kakanusan', 2) end
	return tonumber(result[1]) * hemisphereMultipliers[para][result[2]]
end

-- effectively make removeBlanks false for caption and maplink, and true for everything else
-- if useWikidata is present but blank, convert it to false instead of nil
-- p.top, p.bottom, and their callers need to use this
function p.valueFunc(key, value)
	if value then
		value = mw.text.trim(value)
	end
	if value ~= '' or key == 'caption' or key == 'maplink' then
		return value
	elseif key == 'useWikidata' then
		return false
	end
end

local function getContainerImage(args, map)
	if args.AlternativeMap then
		return args.AlternativeMap
	elseif args.relief and map('image1') ~= '' then
		return map('image1')
	else
		return map('image')
	end
end

function p.top(frame, args, map)
	if not args then
		args = getArgs(frame, {frameOnly = true, valueFunc = p.valueFunc})
	end
	if not map then
		map = p.getMapParams(args[1], frame)
	end
	local width
	local default_as_number = tonumber(mw.ustring.match(tostring(args.default_width),"%d*"))
	if not args.width then
		width = round((default_as_number or 240) * (tonumber(map('defaultscale')) or 1))
	elseif mw.ustring.sub(args.width, -2) == 'px' then
		width = mw.ustring.sub(args.width, 1, -3)
	else
		width = args.width
	end
	local width_as_number = tonumber(mw.ustring.match(tostring(width),"%d*")) or 0;
  if width_as_number == 0 then
  	-- check to see if width is junk. If it is, then use default calculation
  	width = round((default_as_number or 240) * (tonumber(map('defaultscale')) or 1))
  	width_as_number = tonumber(mw.ustring.match(tostring(width),"%d*")) or 0;
  end	
  if args.max_width ~= "" and args.max_width ~= nil then
    -- check to see if width bigger than max_width
    local max_as_number = tonumber(mw.ustring.match(args.max_width,"%d*")) or 0;
    if width_as_number>max_as_number and max_as_number>0 then
      width = args.max_width;
    end
  end
	local retval = args.float == 'center' and '<div class="center">' or ''
	if args.caption and args.caption ~= '' and args.border ~= 'infobox' then
		retval = retval .. '<div class="noviewer thumb '
		if args.float == '"left"' or args.float == 'left' then
			retval = retval .. 'tleft'
		elseif args.float == '"center"' or args.float == 'center' or args.float == '"none"' or args.float == 'none' then
			retval = retval .. 'tnone'
		else
			retval = retval .. 'tright'
		end
		retval = retval .. '"><div class="thumbinner" style="width:' .. (width + 2) .. 'px'
		if args.border == 'none' then
			retval = retval .. ';border:none'
		elseif args.border then
			retval = retval .. ';border-color:' .. args.border
		end
		retval = retval .. '"><div style="position:relative;width:' .. width .. 'px' .. (args.border ~= 'none' and ';border:1px solid lightgray">' or '">')
	else
		retval = retval .. '<div style="width:' .. width .. 'px;'
		if args.float == '"left"' or args.float == 'left' then
			retval = retval .. 'float:left;clear:left'
		elseif args.float == '"center"' or args.float == 'center' then
			retval = retval .. 'float:none;clear:both;margin-left:auto;margin-right:auto'
		elseif args.float == '"none"' or args.float == 'none' then
			retval = retval .. 'float:none;clear:none'
		else
			retval = retval .. 'float:right;clear:right'
		end
		retval = retval .. '"><div style="width:' .. width .. 'px;padding:0"><div style="position:relative;width:' .. width .. 'px">'
	end
	local image = getContainerImage(args, map)
	retval = string.format(
		'%s[[File:%s|%spx|%s%s]]',
		retval,
		image,
		width,
		args.alt or ' Madudugangan an ' .. ((args.label or mw.title.getCurrentTitle().text) .. ' sa ' .. map('name')),
		args.maplink and ('|link=' .. args.maplink) or ''
	)
	if args.caption and args.caption ~= '' then
		if mw.ustring.find(args.caption, '##') then
			retval = retval .. '[[Kategorya:Mga pahina na minagamit an mapa nin kinamumugtakan na igwang dobleng sinyal sa kapsyon]]'
		end
	end
	if args.overlay_image then
		return retval .. '<div style="position:absolute;top:0;left:0">[[File:' .. args.overlay_image .. '|' .. width .. 'px]]</div>'
	else
		return retval
	end
end

function p.bottom(frame, args, map)
	if not args then
		args = getArgs(frame, {frameOnly = true, valueFunc = p.valueFunc})
	end
	if not map then
		map = p.getMapParams(args[1], frame)
	end
	local retval = '</div>'
	
	if not args.caption or args.border == 'infobox' then
		if args.border then
			retval = retval .. '<div>'
		else
			retval = retval .. '<div style="font-size:90%;padding-top:3px">'
		end
		retval = retval
		.. (args.caption or (args.label or mw.title.getCurrentTitle().text) .. ' (' .. map('name') .. ')')
		.. '</div>'
	elseif args.caption ~= '' then
		-- This is not the pipe trick. We're creating a link with no text on purpose, so that CSS can give us a nice image
		retval = retval .. '<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[[:File:' .. getContainerImage(args, map) .. '| ]]</div>' .. args.caption .. '</div>'
	end

	if args.switcherLabel then
		retval = retval .. '<span class="switcher-label" style="display:none">' .. args.switcherLabel .. '</span>'
	elseif args.autoSwitcherLabel then
		retval = retval .. '<span class="switcher-label" style="display:none">Show map of ' .. map('name') .. '</span>'
	end
	
	retval = retval .. '</div></div>'
	if args.caption_undefined then
		mw.log('Removed parameter caption_undefined used.')
		local parent = frame:getParent()
		if parent then
			mw.log('Parent is ' .. parent:getTitle())
		end
		mw.logObject(args, 'args')
		retval = retval .. '[[Kategorya:Mga mapa nin kinamumugtakan na igwang mga natanggal na parametros|caption_undefined]]'
	end
	if map('skew') ~= '' or map('lat_skew') ~= '' or map('crosses180') ~= '' or map('type') ~= '' then
		mw.log('Removed parameter used in map definition ' .. map())
		local key = (map('skew') ~= '' and 'skew' or '') ..
					(map('lat_skew') ~= '' and 'lat_skew' or '') ..
					(map('crosses180') ~= '' and 'crosses180' or '') ..
					(map('type') ~= '' and 'type' or '')
		retval = retval .. '[[Kategorya:Mga mapa nin kinamumugtakan na igwang mga natanggal na parametros|' .. key .. ' ]]'
	end
	if string.find(map('name'), '|', 1, true) then
		mw.log('Pipe used in name of map definition ' .. map())
		retval = retval .. '[[Category:Mga mapa nin kinamumugtakan na igwang pangaran na naglalaog nin sarong tubo]]'
	end
	if args.float == 'center' then
		retval = retval .. '</div>'
	end
	return retval
end

local function markOuterDiv(x, y, imageDiv, labelDiv)
	return mw.html.create('div')
		:cssText('position:absolute;top:' .. round(y, 3) .. '%;left:' .. round(x, 3) .. '%')
		:node(imageDiv)
		:node(labelDiv)
end

local function markImageDiv(mark, marksize, label, link, alt, title)
	local builder = mw.html.create('div')
		:cssText('position:absolute;left:-' .. round(marksize / 2) .. 'px;top:-' .. round(marksize / 2) .. 'px;line-height:0')
		:attr('title', title)
	if marksize ~= 0 then
		builder:wikitext(string.format(
			'[[File:%s|%dx%dpx|%s|link=%s%s]]',
			mark,
			marksize,
			marksize,
			label,
			link,
			alt and ('|alt=' .. alt) or ''
		))
	end
	return builder
end

local function markLabelDiv(label, label_size, label_width, position, background, x, marksize)
	if tonumber(label_size) == 0 then
		return mw.html.create('div'):cssText('font-size:0%;position:absolute'):wikitext(label)
	end
	local builder = mw.html.create('div')
		:cssText('font-size:' .. label_size .. '%;line-height:110%;position:absolute;width:' .. label_width .. 'em')
	local distance = round(marksize / 2 + 1)
	local spanCss
	if position == 'top' then -- specified top
		builder:cssText('bottom:' .. distance .. 'px;left:' .. (-label_width / 2) .. 'em;text-align:center')
	elseif position == 'bottom' then -- specified bottom
		builder:cssText('top:' .. distance .. 'px;left:' .. (-label_width / 2) .. 'em;text-align:center')
	elseif position == 'left' or (tonumber(x) > 70 and position ~= 'right') then -- specified left or autodetected to left
		builder:cssText('top:-0.75em;right:' .. distance .. 'px;text-align:right')
		spanCss = 'float:right'
	else -- specified right or autodetected to right
		builder:cssText('top:-0.75em;left:' .. distance .. 'px;text-align:left')
		spanCss = 'float:left'
	end
	builder = builder:tag('div')
		:css('display', 'inline')
		:cssText('padding:1px')
		:cssText(spanCss)
		:wikitext(label)
	if background then
		builder:cssText('background-color:' .. background)
	end
	return builder:done()
end

local function getX(longitude, left, right)
	local width = (right - left) % 360
	if width == 0 then
		width = 360
	end
	local distanceFromLeft = (longitude - left) % 360
	-- the distance needed past the map to the right equals distanceFromLeft - width. the distance needed past the map to the left equals 360 - distanceFromLeft. to minimize page stretching, go whichever way is shorter
	if distanceFromLeft - width / 2 >= 180 then
		distanceFromLeft = distanceFromLeft - 360
	end
	return 100 * distanceFromLeft / width
end

local function getY(latitude, top, bottom)
	return 100 * (top - latitude) / (top - bottom)
end

function p.mark(frame, args, map)
	if not args then
		args = getArgs(frame, {wrappers = 'Plantilya:Mapa nin kinamumugtakan~'})
	end
	local mapnames = {}
	if not map then
		if args[1] then
			map = {}
			for mapname in mw.text.gsplit(args[1], '#', true) do
				map[#map + 1] = p.getMapParams(mw.ustring.gsub(mapname, '^%s*(.-)%s*$', '%1'), frame)
				mapnames[#mapnames + 1] = mapname
			end
			if #map == 1 then map = map[1] end
		else
			map = p.getMapParams('Kinaban', frame)
			args[1] = 'Kinaban'
		end
	end
	if type(map) == 'table' then
		local outputs = {}
		local oldargs = args[1]
		for k,v in ipairs(map) do
			args[1] = mapnames[k]
			outputs[k] = tostring(p.mark(frame, args, v))
		end
		args[1] = oldargs
		return table.concat(outputs, '#PlaceList#') .. '#PlaceList#'
	end
	local x, y, longitude, latitude
	longitude = decdeg(args.lon_deg, args.lon_min, args.lon_sec, args.lon_dir, args.long, 'longitude') --do not translate
	latitude = decdeg(args.lat_deg, args.lat_min, args.lat_sec, args.lat_dir, args.lat, 'latitude') --do not translate
	if args.excludefrom then
		-- If this mark is to be excluded from certain maps entirely (useful in the context of multiple maps)
		for exclusionmap in mw.text.gsplit(args.excludefrom, '#', true) do
			-- Check if this map is excluded. If so, return an empty string.
			if args[1] == exclusionmap then
				return ''
			end
		end
			
	end
	if args.coordinates then
--		Temporarily removed to facilitate infobox conversion. See [[Wikipedia:Coordinates in infoboxes]]

--		if longitude or latitude then
--			error('Coordinates from [[Module:Coordinates]] and individual coordinates cannot both be provided')
--		end
		longitude = coord2text('longitude', args.coordinates)
		latitude = coord2text('latitude', args.coordinates)
	elseif not longitude and not latitude and args.useWikidata then
		-- If they didn't provide either coordinate, try Wikidata. If they provided one but not the other, don't.
		local entity = mw.wikibase.getEntity()
		if entity and entity.claims and entity.claims.P625 and entity.claims.P625[1].mainsnak.snaktype == 'value' then
			local value = entity.claims.P625[1].mainsnak.datavalue.value
			longitude, latitude = value.longitude, value.latitude
		end
	end
	if not longitude then
		error('Mayo na nin halaga an maitatao para sa kahalabaghanan')
	elseif not latitude then
		error('Mayo na nin halaga an maitatao para sa kahalaghagan')
	end
	local builder = mw.html.create()
	if (not args.lon_deg) ~= (not args.lat_deg) then
		builder:wikitext('[[Kategorya:Mga mapa nin kinamumugtakan na may manlaen-laen na mga kahalabaghanan dangan kahalaghagan na katumpakan|Grado]]')
	elseif (not args.lon_min) ~= (not args.lat_min) then
		builder:wikitext('[[Kategorya:Mga mapa nin kinamumugtakan na may manlaen-laen na mga kahalabaghanan dangan kahalaghagan na katumpakan|Minuto]]')
	elseif (not args.lon_sec) ~= (not args.lat_sec) then
		builder:wikitext('[[Kategorya:Mga mapa nin kinamumugtakan na may manlaen-laen na mga kahalabaghanan dangan kahalaghagan na katumpakan|Segundo]]')
	elseif (not args.lon_dir) ~= (not args.lat_dir) then
		builder:wikitext('[[Kategorya:Mga mapa nin kinamumugtakan na may manlaen-laen na mga kahalabaghanan dangan kahalaghagan na katumpakan|Hemispero]]')
	elseif (not args.long) ~= (not args.lat) then
		builder:wikitext('[[Kategorya:Mga mapa nin kinamumugtakan na may manlaen-laen na mga kahalabaghanan dangan kahalaghagan na katumpakan|Desimal]]')
	end
	if args.skew or args.lon_shift or args.markhigh then
		mw.log('Removed parameter used in invocation.')
		local parent = frame:getParent()
		if parent then
			mw.log('Parent is ' .. parent:getTitle())
		end
		mw.logObject(args, 'args')
		local key = (args.skew and 'skew' or '') ..
					(args.lon_shift and 'lon_shift' or '') ..
					(args.markhigh and 'markhigh' or '')
		builder:wikitext('[[Kategorya: Mga mapa nin kinamumugtakan na igwang mga natanggal na parametros|' .. key ..' ]]')
	end
	if map('x') ~= '' then
		x = tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(map('x', { latitude, longitude })))
	else
		x = tonumber(getX(longitude, map('left'), map('right')))
	end
	if map('y') ~= '' then
		y = tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(map('y', { latitude, longitude })))
	else
		y = tonumber(getY(latitude, map('top'), map('bottom')))
	end
	if (x < 0 or x > 100 or y < 0 or y > 100) and not args.outside then
		mw.log('Mark placed outside map boundaries without outside flag set. x = ' .. x .. ', y = ' .. y)
		local parent = frame:getParent()
		if parent then
			mw.log('Parent is ' .. parent:getTitle())
		end
		mw.logObject(args, 'args')
		local key = frame:preprocess('{{FULLPAGENAME}}')
		builder:wikitext('[[Kategorya: Mga mapa nin kinamumugtakan na igwang mga marka sa luwas kan mapa dangan sa luwas kan parametros na dae nin nakatakda|' .. key .. ' ]]')
	end
	local mark = args.mark or map('mark')
	if mark == '' then
		mark = 'Red pog.svg'
	end
	local marksize = tonumber(args.marksize) or tonumber(map('marksize')) or 8
	local imageDiv = markImageDiv(mark, marksize, args.label or mw.title.getCurrentTitle().text, args.link or '', args.alt, args[2])
	local labelDiv
	if args.label and args.position ~= 'none' then
		labelDiv = markLabelDiv(args.label, args.label_size or 90, args.label_width or 6, args.position, args.background, x, marksize)
	end
	return builder:node(markOuterDiv(x, y, imageDiv, labelDiv))
end

local function switcherSeparate(s)
	if s == nil then return {} end
	local retval = {}
	for i in string.gmatch(s .. '#', '([^#]*)#') do
		i = mw.text.trim(i)
		retval[#retval + 1] = (i ~= '' and i)
	end
	return retval
end

function p.main(frame, args, map)
	local caption_list = {}
	if not args then
		args = getArgs(frame, {wrappers = 'Plantilya:Mapa nin kinamumugtakan', valueFunc = p.valueFunc})
	end
	if args.useWikidata == nil then
		args.useWikidata = true
	end
	if not map then
		if args[1] then
			map = {}
			for mapname in string.gmatch(args[1], '[^#]+') do
				map[#map + 1] = p.getMapParams(mw.ustring.gsub(mapname, '^%s*(.-)%s*$', '%1'), frame)
			end
			if args['caption'] then
				if args['caption'] == "" then
					while #caption_list < #map do
						caption_list[#caption_list + 1] = args['caption']
					end
				else
					for caption in mw.text.gsplit(args['caption'], '##', true) do
						caption_list[#caption_list + 1] = caption
					end
				end
			end
			if #map == 1 then map = map[1] end
		else
			map = p.getMapParams('Kinaban', frame)
		end
	end
	if type(map) == 'table' then
		local altmaps = switcherSeparate(args.AlternativeMap)
		if #altmaps > #map then
			error(string.format('Maitatao an %d AlternativeMaps, alagad maitatao lang an mga mapa nin %d ', #altmaps, #map))
		end
		local overlays = switcherSeparate(args.overlay_image)
		if #overlays > #map then
			error(string.format('Maitatao an %d overlay_images, alagad maitatao lang an mga mapa nin %d ', #overlays, #map))
		end
		if #caption_list > #map then
			error(string.format('Maitatao an %d captions, alagad maitatao lang an mga mapa nin %d ', #caption_list, #map))
		end
		local outputs = {}
		args.autoSwitcherLabel = true
		for k,v in ipairs(map) do
			args.AlternativeMap = altmaps[k]
			args.overlay_image = overlays[k]
			args.caption = caption_list[k]
			outputs[k] = p.main(frame, args, v)
		end
		return '<div class="switcher-container">' .. table.concat(outputs) .. '</div>'
	else
		return p.top(frame, args, map) .. tostring( p.mark(frame, args, map) ) .. p.bottom(frame, args, map)
	end
end

return p