Paragamit:Jose77

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
Internet-group-chat.svg
Please leave your messages Here

Taga-saen ka tabi Jose77? Maogma ta bako nang gayo mapongaw igdi sa Wikipedia. May kasurog na.

Ringer 14.10, 24 Abril 2008

Ini an pinapaBikol mo:

"Jesus Christ, the Word who became flesh, died on the cross for the redemption of sinners, :resurrected on the third day and ascended to heaven. He is the only Saviour of mankind, the Creator :of the heavens and earth, and the only true God".
"The Holy Bible, consisting of the Old and New Testaments, is inspired by God, the only scriptural :truth, and the standard for Christian living".
"Salvation is given by the grace of God through faith. Believers must rely on the Holy Spirit to :pursue holiness, to honour God, and to love humanity".
  • Sa sakong makakayanan, uya po an kapalisan sa Bikol ko. Inaako ko pwedeng igwa pang mas maray kaini alagad makasimbag na logod ini kan pangangaipo mo:


"Si Hesu Kristo, Tataramon na nani-tawo, nagadan sa krus sa pagkalda kan mga parakasala, nabuhay-liwat sa ikatolong aldaw asin suminakat sa langit. Siya an kagLigtas kan katawohan, an Kaglalang kan langit asin daga, asin iyo an tunay na Diyos."
"An Banal na Bibliya, na iyo an Daan asin Bagong Tipan, pasabong gikan sa Diyos, an katotoohan na nakasurat, asin patugmaran kan pumumuhay na Kristiyano."
"An kaligtasan winawaras bilang balaog kan Diyos sa paagi nin pagtubod. An mga nagtutubod magsarig nanggad sa Espiritu Santo sa pagbabanal, sa pag-omaw sa Diyos, asin sa pagkamoot sa kapwa-tawo."


 Ringer 20.10, 12 Hulyo 2008