Jump to content

Perlas nin Dakulang Kahalagahan

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya

An Perlas nin Dakulang Kahalagahan iyo an seleksyon kan mga piling materyales na nagtutukar sa kadakulon na mga aspeto nin pagtubod asin doktrina kan An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa Huring-Aldaw. An mga bagay na ini pinagproduser ni Propetang Joseph Smith asin pinagpublisa sa mga peryodiko kan Simbahan kan kapanahunan niya.

An enot na koleksyon kan mga materyales na pinagdadara an titulong Perlas nin Dakulang Kahalagahan pinaghimo kan 1851 ni Elder Franklin D. Richards, kaidto sarong miyembro kan Konseho nin Dose asin presidente kan British Mission. An katuyuhan kaini iyo an humimo nin mas madalion na pagkukuahan kan iba pang importanteng mga artikulo na kaidto limitado sana an sirkulasyon sa panahon ni Joseph Smith, Jr.. Habang an kamiyembrohan kan Simbahan nagdadagdag sa palibot kan Europa asin Amerika nagkaigwa nin sarong pangangaipo na humimo kan mga bagay na ining nakahaya sana. An Perlas nin Dakulang Kahalagahan nagresibe nin lakopan na paggamit asin kasunod nagin sarong estandarte gibo kan Simbahan sa paagi nin aksyon kan Enot na Panguluhan asin kan heneral na kumperensiya sa Salt Lake City kan Oktubre 10, 1880.

Nagkakapirang mga rebisyon an pinaghimo sa mga laman habang an mga pangangaipo kan Simbahan an naghahagad. Kan 1878 mga porsiyon kan Libro ni Moises na dae nakapalaman sa enot na edisyon ipinagdagdag. Kan 1902 siyertong mga parte kan An Perlas nin Dakulang Kahalagahan na duplikadong materyal na pinagpublisa man sa Doktrina asin Mga Tipan pinagharale. An paghusay na magin mga tsapter asin bersikulo, na igwang pamitisang nota, pinaggibo kan 1902. An enot na publikasyon sa doble-kolum na mga pahina, na igwang indeks, nangyari kan 1921. Mayo nin iba pang mga pagbabago na hinimo sagkod kan Abril 1976, kunsoaring na duwang bagay nin kapahayagan an ipinagdagdag. Kan 1979 ining duwang mga bagay pinaghale gikan sa An Perlas nin Dakulang Kahalagahan asin ipinagbugtak sa Doktrina asin Mga Tipan, na kun saen sinda ngonyan nagbabasa bilang mga seksyon 137 asin 138. Sa presenteng edisyon nagkakapirang mga pagbabago an pinaghimo tanganing darahon an teksto pasiring sa kompormidad kan amay na mga dokumento.

An mga minasunod iyo an sarong halipoton na introduksyon sa presenteng mga laman:

Mga Seleksyon gikan sa Libro ni Moises. An gahi gikan sa libro nin Genesis sa Bibliya na pinagsalin ni Joseph Smith, na saiyang pinunan kan Hunyo 1830. Hilngon sa History of the Church, vol. 1, pp. 98-101, 131-139.

An Libro ni Abraham. An translasyon gikan sa nagkapira na Ehipsiyanong papyri na nag-abot sa mga kamot ni Joseph Smith kan 1835, na naglalaman nin mga surat kan patriarkang si Abraham. An translasyon ipinagpublisang pasurunod-sunod sa Times and Seasons magpoon kan Marso 1, 1842, sa Nauvoo, Illinois. Hilngon sa History of the Church, vol. 4, pp. 519-534.

Joseph Smith-Mateo. An gahi gikan sa testimonya ni Mateo sa translasyon kan Bibliya ni Joseph Smith. Hilngon sa Doktrina asin mga Tipan 45:60-61 nin huli sa banal na pagsugo tanganing mapoonan an pagsalin kan Bagong Tipan.

Joseph Smith-Historiya. Mga salik gikan sa opisyal na testimonya ni Joseph Smith, Jr. asin historiya, na saiyang pinag-andam kan 1838, asin ini pinagpublisa na pasurunod-sunod sa Times and Seasons sa Nauvoo, Illinois, magpoon kan Marso 15, 1842. Hilngon sa History of the Church, vol. 1, pp. 1-44, para sa kumpletong kasaysayan.

Mga Artikulo nin Pagtubod kan An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa mga Huring Aldaw. An pinagtaram sa paagi ni Joseph Smith, Jr. na pinagpublisa sa Times and Seasons kan Marso 1, 1842, na kaiba an sarong halipot na historiya kan Simbahan na kaidto binantog bilang an Wentworth Letter. Hilngon sa Historiya kan Simbahan, vol. 4, pp. 535-541.