Tok Pisin

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Tok Pisin
Tok Pisin
Pagsayod/tɒk ˈpɪsɪn/[1][2]
Subong saPapua Nueba Guinea
Subong na mga parataram
120,000 (2004)[3]
4 milyon L2 na mga parataram (mayong petsa)[4]
Iskriturang Latin (alpabetong Tok Pisin)
Pidgin Braille
Opisyal na kamugtakan
Opisyal na tataramon sa
 Papua New Guinea
Mga kodigo nin tataramon
ISO 639-2tpi
ISO 639-3tpi
Glotologotokp1240
Linguaspero52-ABB-cc
Pwedeng igwang mga simbolong IPA phonetic sa Unicode sa pahinang ini. Hilingon an IPA chart para sa Ingles para sa lyabeng sa pagtaram basado sa Ingles.

An Tok Pisin (English: /tɒk ˈpɪsɪn/,[1][2] Tok Pisin /ˌtok piˈsin/[5]) sarong tataramon na kreole na ipinagtataram sa kabilugan kan Papua New Guinea. Opisyal ining tataramon kan Papua New Guinea asin an pinakaginagamit na tataramon sa nasyon. Alagad, nasa parte kan Sulnupan, Golpo, Sentral, Probinsya nin Oro asin mga Probinsya nin Sola' Milne, igwa nin mas halipot na historya an paggamit kan Tok Pisin, asin mas diit na pankalawakan, lalong-lalo na sa mga gurang na tawo. Mantang garo nag-uuswag ini bilang sarong pankalakal nin pidgin, naging sarong naiibang tataramon an Tok Pisin sa sadiri kaining karapatan. Pirmi ining tinutukdo kan Anglopono bilang "Bagong Pidyin na Guinea" o "Pidyin na Ingles".[nangangaipo nin toltolan]

Halimbawa kan Tok Pisin[baguhon | baguhon an source]

An Ama niamo sa Tok Pisin:

Papa bilong mipela
Yu stap long heven.
Nem bilong yu i mas i stap holi.
Kingdom bilong yu i mas i kam.
Strongim mipela long bihainim laik bilong yu long graun,
olsem ol i bihainim long heven.
Givim mipela kaikai inap long tude.
Pogivim rong bilong mipela,
olsem mipela i pogivim ol arapela i mekim rong long mipela.
Sambai long mipela long taim bilong traim.
Na rausim olgeta samting nogut long mipela.
Kingdom na strong na glori, em i bilong yu tasol oltaim oltaim.
Tru.

An Ama Niamo sa Bikol Sentral

Ama Niamo
na yaon Ka sa langit,
sambahon ang ngaran Mo,
mapasamuya an kahadean Mo,
kuyugon an boot Mo
digdi sa daga nin siring sa langit.
An samong kakanon sa aro-aldaw itao Mo samuya ngonyan
asin patawaron Mo kami kan samong mga kasalan,
siring kan pagpatawad niamo sa mga nagkasala samuya.
Hare kami pabayae na madaog nin sogot ,
alagad agawon Mo kami sa maraot.
para saimo an kahadean, an kapangyarihan, asin an kaomawan, ngunyan asin sagkod pa man.
Amen.

Mga tala[baguhon | baguhon an source]

  1. 1.0 1.1 Laurie Bauer, 2007, The Linguistics Student’s Handbook, Edinburgh
  2. 2.0 2.1 "Tok Pisin | Definition of Tok Pisin in English by Oxford Dictionaries". Oxford Dictionaries | English. Archived from the original on 2018-09-24. Retrieved 2018-09-24. 
  3. Tok Pisin sa Ethnologue (18th ed., 2015)
  4. Tok Pisin sa Ethnologue (15th ed., 2005)
  5. Error sa pag-cite: Imbalidong <ref> tatak; mayong teksto na ipinagtao para sa reperensiya na pinagngaranan na Smith2008

Mga toltolan[baguhon | baguhon an source]

Mababasa pa lalo[baguhon | baguhon an source]

Mga panluwas na takod[baguhon | baguhon an source]