Ward (LDS na Simbahan)

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Sa An Simbahan ni Jesukristo nin mga Banal sa Huring-aldaw, an sarong ward iyo an durudakula sa duwang mga tipo nin lokal na mga kongregasyon (an saditon iyo an branch). An ward pinagpangenotan nin sarong bishop, an katampad nin sarong pastor sa ibang mga relihiyon. Siring sa gabos na pansimbahang kapamayuhan, an bishop an pinagkonsiderang ordinaryon klerigo asin sa arog kaini dae pinagbabayadan. Duwang mga tagapagpayo an masirbe kaiba kan bishop sa pagtabang nin pagpapamahalang katungkulan kan ward asin man magpapangenot kun mayo an bishop. An sarong branch pinapangenotan nin sarong presidente nin branch na puwedeng igwa o mayong nin duwang tagapagpayo, depende sa kadakulaan kan branch.

Historikal na Pinaggigikanan[liwaton | liwaton an gikanan]

An termining ward orihinal na pinag-apod sa mga politikal na subdibisyon kan mga munisipalidad sa Mid-Western United States na kun saen an mga miyembro kan LDS na Simbahan nag-eerok, asin iyo ini an partikular na politikal na organisasyon sa Nauvoo, Illinois kan 1840’s. An mga bishop pinagpangaranan kan mga katungkulan asin responsibilidad sa sarong espesipikong ward na mga boundari kaining mga siyudad, asin sa paglipas nin panahon an indibidwal na mga kongregasyon pinagkahulugan kaining mga boundari. Pagkatapos kan Eksodo nin mga Mormons pasiring sa Utah, an kaparehong terminolohiya iyo an pinagpreserba sa pag-eestablisa kan mga komunidad sa kabilugan kan sulnupang parte kan Estados Unidos nin Amerika. Baya sa gibo, an nagbobotong mga distrito kan nagkapirang mga komunidad nin Utah sige pa an sunod sa historikal na mga boundari kan saindang orihinal na mga LDS na mga kongregasyon. Nin huli sa relihiyosong koneksyon kaining termino, tradisyunal na mga Mormon pioneer na mga komunidad heneralmente dae na naggagamit kan terminong ward sa pagtaong kahulugan sa nagbobotong mga distrito para sa politikal na mga katuyuhan.

Mga Ward asin Mga Branches[liwaton | liwaton an gikanan]

Wards[liwaton | liwaton an gikanan]

An sarong ward tipikal na konsistido nin may 200 hanggan 500 na aktibong miyembro kan simbahan na yaon sa laog nin erya na yaon sa irarom nin rasonableng panahon nin pagbibiyahe pasiring sa harong mitingan (“rasonable” minapalaen sa tahaw nin mga nasyon asin rehiyon). An sarong istaka puwedeng pag-organisaron kun igwa nin kisera tolong branche na kadakula nin sarong ward sa kataid na erya. Pagkatapos na an sarong istaka nag-organisa na, an siring sa ward kadakulang mga branches pinag-oorganisa na na magin mga wards. Kun dae nagkaigwa nin awad na mga kongregasyon sa sarong erya na makapagporma nin sarong istaka, sarong distrito (analohiyang minapanungod sa sarong saditon na istaka) iyo an pinagpoporma tanganing magtagahiling sa mga lokal na kongregasyon. Sa mga erya na kun saen igwa nin kadakulaon na mga numro kan mga aktibong miyembro nin simbahan (arog sa Utah, an erya nin sarong ward puwede arog kasadit kan sarong ikaapt o ikalimang parte nin sarong milya kuwadrado.

Kunsoarin na an sarong ward nagin sarong dakulaon an bilang, an ward heograpikal na pagbabangaon. Sa pankagabsan, kun an parehong geographikong kabangaan yaon sa rasonableng panahon sa harong nin mitingan, kaya sinda magmimiting sa kapareho man sanang pagharongon, pero sa magkaibang oras. Haros an pagharongon nin ward pinagdesinyo tanganing akomodaron an sagkod sa tolo o apat na mga ward.

An mga indibidwal makakanagbo kun anong ward sinda nag-eerok sa paagi nin pakipag-olay sa sarong lokal na lider o sa paagi nin paggagamit nin harong mitingan na lokador na gamit kan simbahan sa webpage. Ining kagamitan na ini magdedeterminar kun igwa nin mga ward sa mga nagsosolo-solong miyembro (hilnga sa ibaba) o espesyal na lenguwaheng ward na nagsisirbe sa erya.

Ward para sa Nagsosolo-solong Miyembro[liwaton | liwaton an gikanan]

An mga Ward para sa nagsosolo-solong miyembro pinagmuntak sa mga erya na igwa nin dakulaon na populasyon nin mga nagsosolo-solong mga miyembro (single adults). Igwa nin duwang klase an single adult ward: Young Single Adult (YSA) ward pinagmuntar para sa solong mga miyembro na may edad 18 hanggan 31, asin Single Adult ward para man sa nagsosolong mga miyembro na labaw sa edad na 31. Iningmga ward nagtatao sa hoben na LDS singles kan oportunidad na magsirbe sa mga opisina kan simbahan. An mga miyembro pinagtutukdoan nin kaparehong mga prinsipyo nin ebanghelyo siring sa sarong regular, o “pamilyang” ward, habang nagreresibe nin atensyon partikular sa saindang espirituwal na mga pangangaipo.

An mga Singles Ward naiiba sa bagay na sinda minalabaw sa nagkakapirang iba pang mga regular na mga ward sa heographikong kamugtakan, na minalabaw pa sa boundary kan istaka. An single adult na mga miyembro mapuwedeng magpili na mag-atendir sa singles ward or sa saindang regular na “home” ward; laen pa, an simbahan makusog na pinagtutugutan an regular na pag-atendir kan, asin dae minatugot na ipaglipat an kamiyembrohang rekord sa, regular na ward na iba pa sa saro na kun saen an estaran nin sarong miyembro pinag-asignar.

Magpoon kaidto iyo ini an sarong doktrinal na mga kinakaipuhanan na an bishop nin sarong ward dapat may agom, ini an lalakeng tipikan na pinagpangapudan gikan sa ibang ward kan istaka kan singles ward. An mga lalake na minapano sa ibang posisyon sa bishopric (duwang tagapagpayo, ehekutibong secretaryo asin saro o dakol na kleriko nin ward) mapuwede man na pagpangapudan gikan sa ibang ward kan estaka o mapuwedeng pangapudan gikan sa mga miyembro kan singles ward. A pinakaprimarang katuyuhan kan sarong Singles ward iyo na makapagtao sa mga miyembro kaini nin pagkakataon na magkahirilingan sa iba man na mga single kan kaibong na seks asin sa pangyayari magka-inagoman. An mga singles sa sarong erya puwedeng makanagbo nin iba man na singles na may kaparehong interes asin mga paniniwala, ginigibo kaining sayon na makanagbo nin sarong agomon. Kadakol sa mga leksiyon asin mga prinsipyo na pinagtutukdo an mapanunungod sa pakikipagrelasyon, pag-aandam para sa paabuton, asin mga responsibilidad na magkakaigwa nin sarong pamilya sa sadire ninda.

An mga grupo nin Home Evening iyo an mga grupo para sa young single adults asin ''single adults'' sa An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa Huring-aldaw na iyo ang nakokondukta nin mga aktibidades na kaparehong pinapraktis sa ''Family Home Evening''. Maski na ngani na magkaigwa na nin grupo kan Home Evening na kun saen may mga LDS ward, sinda mas prominente sa mga LDS singles wards. Ang mga grupo minsan pinapamayuhan nin sarong hoben na lalake asin sarong hoben na babaye, pinag-aapod sa gaha na “nanay” asin “tatay” kan Home Evening group.

YSA wards igwa nin duwang klase: wards para kolehiyo/unibersidad asin iba pa. An pankolehiyo/pan-unibersidad na mga wards iyo an para sa mga young single adults na nag-aatendir nin kolehiyo/unibersidad na kun saen sinda ipinagpamugtak. An ibang YSA wards iyo man an para sa mga young single adults sa sarong erya nin istaka o multi-istakang. Young single adults sa sarong erya na pinagsisirbihan nin sarong YSA ward na nag-aatendir nin kolehiyo/unibersidad pinagtatabangan na mag-atendir sa YSA ward kesa baya sa ward para sa pankolehiyo/pan-unibersidad, pero igwa sindang pagpipilian na mag-atendir sa arinman o baya sa saindang “home” ward. An mga hoben na lalake pinagtatabangan na magsirbe nin sarong misyon or magin 21 anyos an edad bago makibale sa YSA ward. Singles asin YSA wards igwa nin distingktibong mga kultura gabos sa sainda man sadire sadire. An sarong YSA ward pinagladawan sa 2002 sine na may titulong ''The Singles Ward''.

Mga Wards sa Kolehiyo/Unibersidad[liwaton | liwaton an gikanan]

Sa mga kolehiyo asin mga unibersidad na igwang dakulaon na LDS na populasyon, an mga wards pinag-oorganisa sa pagsirbe sa mga pangangaipong espirituwal kan mga estudyante na nag-aatendir sa eskuwelahan na ini. Maski sa luwas kan Utah, sa mga darakulang mga kolehiyo o unibersidad, igwa nin awad na LDS na mga estudyante na makapagporma nin student wards. Sa laog asin sa palibot nin Utah, igwa haros nin awad na mga student wards na pinagporma na tanganing saro o kadakol na mga istaka konsistido sana nin student wards an puwedeng ipagporma. Kunsoarin na saro or kadakol na mga wards an pagpormahon para sa mga estudyante kan sarong kolehiyo or unibersidad, separadong ward an minsan pinagporma para sa mga solo asin may-agom na mga estudyante. Sa arog kaining unibersidad wards asin istake, an ward bishops asin an mga miyembro of the Istaka nin Panguluhan pirmeng pinagpanoan sa paagi nin mga lalake na pinagpangapudan gikan sa kataid na mga istaka.

Panlenguwaheng mga Wards[liwaton | liwaton an gikanan]

Haros kapareho kan mga singles wards, an espesyal na foreign-language wards pinagmumuntar sa erya na igwa nin halangkaw na populasyon kan mga immigrante o ibang mga miyembro na an katutubong lengguwahe iba sa lokal na lengguwahe (arog kan kataid sa U.S. military bases). Igwa pa ngani nin “foreign language” wards para sa maluluya an pandangog na mga miyembro. An mga serbisyo pinaggigibo sa kabilugan sa target na foreign language. An siring kaining ward puwedeng pag-apudon na “Spanish ward” o “Chinese ward”, halimbawa. An mga designasyon minapanungod sana sa lengguwaheng pinagtataram, asin bako sa rasa o etnisidad kan mga miyembro na nag-arabot (e.g. mayong “Mexican wards”).

Branch[liwaton | liwaton an gikanan]

An harong mitingan para sa sarong branch sa West Memphis, AR

Sarong kongregasyon na yaon sa laog kan distrito o na ini saditon sana para magin sarong ward an puwedeng pag-organisaron bilang sarong Branch kan Simbahan. An mga Branch puwedeng pag-organisaron sa laog nin istaka, pero an mga ward dae puwedeng pag-organisaron sa laog nin distrito. An mga Branch in sarong distrito kabali sa laog kan hurisdiksyon kan presidente kan misyon. Mga branches puwede man na pagpormahon para sa mga ''single adults'', ''young single adults'' (YSA), foreign-language o ''jail/prison/half-way house'' inmates na kun saen igwa nin pangangaipo para sa arog kaining espesyal na interes pero igwa sanang dikit na mga indibidwal tanganing makapogma nin sarong ward. Siring sa ward, an branch president sarong single adult, YSA, o prison branch na pagpapangapudan gikan sa istaka o distrito na kun saen an branch pinag-organisa. Nin huli sa natura kan prison branches, gabos na mga posisyon nin awtoridad pangangapudan sa luwas kan branch.

An ibang branches pinagmuntar sa mga nursing homes na may mga miting na pinaggigibo on-site para sa mga kataowhan na dae makakapagbiyahe pasiring sa sarong harong mitingan. Sa mga branches na ini, an mga liders pinagpapangapudan gikan sa mga lokal na mga istaka.

Organisasyon[liwaton | liwaton an gikanan]

An pinaka-ugat na mga organisasyon (pinag-aapod na mga auxiliaries) in sarong ward na direktang pinaghihiling kan Bishop iyo an Relief Society (an LDS Women’s Organization), an Young Men asin ''Young Women'' na mga organisasyon, an ''Primary'' (an organisasyon nin mga kaarakian) asin an ''Sunday School''. Sa mga branches, ining mga organisasyon iyo an pinagpapano kun igwa nin awad na numero nin mga miyembro na magpano kaining mga posisyon.

Idtong mga kalalakehan na pinag-ordinahan sa pagkasaserdote pinag-oorganisa na sarong korum sa paagi nin pagkasaserdoteng opisina. An mga opisina kan hababaon o Aaronikong Pagkasaserdote (tipikal na lalake 12 hanggan 18 anyos an edad) pinag-oorganisa asin pinaghihiling kan bishop kan ward (o branch president sa sarong branch). Paminsan, nagkakaigwa nin separadong mga korum para sa mga diyakuno (12 hanggan 13 anyos an edad), paratukdo (14 hanggan 15 anyos an edad) asin pade (16 anyos an edad pataas). An mga opisina kan halangkaw o Pagkasaserdoteng ''Melchizedek'' (''Elders'' asin Halangkaw na mga Pade) na yaon sa indibidwal na mga wards o branches pinagpapayuhan kan Bishop pero pinaghihiling kan Stake President. Sa laog nin mga distrito, an mga opisina kan Pagkasaserdoteng Melchizek sa laog kan indibidwal na mga branches pinagpapayuhan kan Branch President pero pinaghihiling kan District President sa irarom kan direksyon kan Presidente kan Mission. Sa laog nin sarong branch, an mga korum nin pagkasaserdote puwedeng pagpormahon o gabos na mga maykapot nin pagkasaserdote maghihirilingan na magkasararo, siring na pinagtutugot kan bilang kaini.

An pagkasaserdote iyo an sentral sa, asin nagtatao nin direksyon sa simbahan asin kan mga auxiliaries kaini. Gabos na mga auxiliaries pinagkokonsiderang kaantabay sa pagkasaserdote. An bishopric, an president kan korum nin mga elders, an lider kan halangkaw na mga mga kapadean maghihirilingan bilang sarong Pagkasaserdoteng Ehekutibong Komite.

Hilingon man[liwaton | liwaton an gikanan]