Jump to content

Edgar Cayce

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Si Edgar Cayce (1910)
Ospital pinatogdok ni Cayce (2006)
Marker sa atubangan kan edipisyo kun saen si Cayce nagtrabaho mga taon 1912 abot 1923

Si Edgar Cayce (Marso 18, 1877 – Enero 3, 1945) sarong Amerikanong mistiko na soboot igwang abilidad na magtao nin mga simbag na dai pighuhuna sa mga dakul na bagay. An mga ini arog kan kun ano an tamang ibulong sa sarong kahelangan, manongod sa pagkabuhay-liwat sa bagong hawak, sa mga posibleng mga gera, manongod sa Atlantis, asin dapit man sa mag’aaboton na mga pangyayari manta na siya yaon sa pangiturog alagad kun siya nakabalik na sa normal na pagkamata, dai siya makatubod na sinarabi niya an binoses niya kan siya yaon sa hipnosis.

An mga simbag niyang ini naapod na “mga basa dapit sa buhay kan entidad” (life readings of the entity) o masabing "gira kan buhay nin sarong tawo sa kinaban" asin ini naboboses sa mga naghahapot kun si Cayce yaon sa irarom nin hipnosis. Huli sa abilidad na ini, siya nabansagan na “An Propetang Natuturog”. Si Cayce nagtogdas nin sarong organisasyon na mayo sa pagdelinsya, inapod na Association for Research and Enlightenment, kabali na an sarong ospital asin sarong unibersidad.[1]

Siya an sinasabing dokumentadong marhay na psychic kaining ika-20 siglo. Ginatos na libro na an nasurat manongod saiya asin kan saiyang mga “basa dapit sa buhay” sa mga nadulok saiya. Totoo siya sarong kaapil sa Disciples of Christ alagad tinutubod na saiya naggikan an mga ideya asin mga pagtubod na tinutulod kan mga disipulo kan New Age Movement.

Si Cayce nagin sarong celebrity, bantogan na gayo kan mga ultimong kabtang kan buhay niya asin an siring iyo logod daa sabi niya an nakapilaw kan mas importanteng trabaho niya na iyo an pagbulong asin an mga uro-urulay dapit sa relihiyon. An mga mayong pagtubod inaangat si Cayce kun tunay mananggad may abilidad siyang psychic, manta an mga tradisyonal na Kristiyano nagdududa saiya kan saiyang mga pambihirang simbag sa mga bagay dapit sa relihiyon, arog kan pagkabuhay-liwat nin sarong tawo sa ibang pisikal na hawak, asin kan mga rekord Akashic.

Mga enot na taon[baguhon | baguhon an source]

Si Edgar Cayce namundag Marso 18, 1877 haraning Beverly, habagatan kan Hopkinsville, Kentucky. Saro siya sa anom na aki kan mga paraomang sinda Lesli B. Cayce asin Carrie Cayce.

Pamilya[baguhon | baguhon an source]

Si Cayce naagom iyo si Gertrude Evans kan Hunyo 17, 1903. Igwa sindang tolong aki: Hugh Lynnn Cayce (Marsao 16, 1907 – Hulyo 4, 1982), Milton Porter Cayce (Marso 28, 1911 – Mayo 17, 1911), asin Edgar Evans Cayce (Pebrero 9, 1918 - Pebrero 15, 2013).


Kan yaon siya Kentucky (1877-1912)[baguhon | baguhon an source]

Kan Desyembre 1893 an pamilyang Cayce naghubo sa Hopkinsville, Kentucky asin duman nakamit niya an edukasyon abot sanang ikawalong grado. Alagad kan mga panahon na idto duman naaraman niya na siya palan may kabatiran sa paghula asin pagtood pero dai siya naghaloy sa lugar na idto ta naghanap nin trabaho.

Nakaantos sana siya nin ika-siyam na grado ta an pamilya niya dai na kaya siyang tostosan alagad kan mga panahon na idto sinasabing an siring na adal pwede na sa mga hababang klaseng trabaho. Kaya kan hubin pa siya, naubos an saiyang oras sa paghanap trabaho ngane mabuhay niya an sadiri niya.

Sa bilog na pagkabuhay niya, siya may partikular na atraksyon sa mga sibot sa simbahan, orog na ta siya myembro kan Disciples of Christ kun saen nagtutukdo duman doro-Domingo, nagbabasa taon-taon kan Bibliya asin nagmiministro maka’agda nin mga mabali sa saiyang simbahan. Sinasabi niya na manta nagsasaDiyos siya, nakakadangog daa siya kan mga boses kan mga gadan na niyang pariente, nakakaulay an mga anghel, asin nahihiling niya an mga “aura” sa palibot nin tawo. Grabe an paghandal niya sa siring na abilidad ta dai niya maisihan kun an siring gikan sa mga marhay na ispiritu.

Nagnegosyo siya kan 1900 kabakas an saiyang ama sa pagbenta nin seguro kan kompanyang Woodmen of the World Insurance alagad sa dai hinuhuna, siya kan Marso kani dinapoan nin helang na laryngitis na nagresulta kan totalmenteng pagkawara kan saiyang boses. Dai makatrabaho, naki’estar siyang sobrang sarong taon sa magurang niya ngona. Alagad, hinimo niyang mag’adal nin potograpiya ta ini daing gayo nangangaipo nin boses asin nagnobato siya sa studio ni W.R. Bowles sa Hopkinsville kun saen nagin siyang mahusay na retratista. Kan taon 1901, sarong naglilibot na hipnotista, nagngangaran Hart naisihan na siya dai na nakakataram asin inalok si Cayce na bulongon. Sa atubangan nin dakul na tawo sa sarong pasali, si Hart inagi sa hypnosis siya asin kan yaon sa pangiturog na, siya nakakataram alagad pagnamata na, nawawa’ran man giriray nin boses. Pigbalo’ siyang tanoman nin posthypnotic na suwestyon kan siya ulit ikinaag sa pangiturog na dai na mamawara an saiyang boses kun siya makamata na, pero ini dai man giraray nangyari.

An nagsalidang magbulong saiya paagi nin hypnosis iyo si Al Layne. Sinabihan si Cayce na logod ipaliwanag niya an saiyang kundisyon sa siring na kahelangan manta na yaon sa pangiturog. Si Cayce bigla nagtaram na ipahayag an saiyang kahelangan asin kun anong nagkawsa kaini. Alagad an boses niya nagtataram bakong gamit an “Ako” kundi an “Kami” na garo baga dakul na hinahagadan paliwanag. Sa paliwanag, sinabi kan “Kami” na resulta an helang sa “paralisis psychological” asin mabubulong kun dugangan an bulos kan dugo sa “voice box”. Si Layne logod pigmando na an bulos kan dugo sa lugar na idto magdakul asin biglang namula an palibot kan saiyang daghan asin halanohan, siring man namulaag an saiyang pandok. Pakalihis 20 minutos si Cayce yaon sa pangiturog, nagtaram na tapos na an burulongan. Pagmata ni Cayce balik na sa norm al an saiyang tingog. Poon kaidto narahay na siya asin dawa kun minsan nabalik, binubulong siya ni Layne sa siring na paagi. Sa kahaloyan, si Cayce permanente nang narahay sa helang na ini asin dai na nagbalik-balik.

Si Layne nakabasa kan siring na mga pagbulong paagi nin hipnosis na ginigibo ni Marquis de Puysegur, sarong adal ki Franz Mesmer. Hinagad niya ki Cayce na kun pwede man sa pangiturog kaini, ipaliwanag an kundisyon kan salud ni Layne. Siring sa kinato’dan, si Cayce nataram sa pagpoon pahayag nin pagbulong na “Yaon na an hawak igdi”. Nangyari na an analisis ni Cayce sa pagbulong ki Layne tarama man asin an mga remedyo nakaka’umay na gayo. Pig’alok ni Layne na marhay pa daa logod na an abilidad ni Cacye’ng ini itangro niyanng serbisyo sa publiko, asin kan enot nangutiil siya alagad sa huri nagtugot siya basta libre ini para sa naghahagad kan serbisyo niya. An saiyang mga “pagbasa” enot na sa mga kabanwa niya alagad naglakop ini sa kahiwasan kan Estados Unidos ta nabareta nanggad an saiyang makangalas na pagbulong sa dakul na mga peryodiko. Nadiskubre ni Cacye na siya nakakasabot kan kundisyon kan naghahagad “pabasa” saiya maski dai kaipohan magdulok personalmente an kaghagad ta sa kapot niya sanang surat hale sa tawo, o itao sana an pangaran, nakakatao siya nin “pagbasa” kan kundisyon kan “kabagsikan” kan inaapod niya sa pangiturog na sarong “entidad”. Ogaring kaini, dakul na tawo kun saen-saen sa kinaban an naghahagad kan saiyang holit o ngane resita sa mga kahelangan.

Kan siya yaon sa Selma, Alabama (1812-1925)[baguhon | baguhon an source]

An pagsibot ni Cayce sa trabaho nagdakulang gayo manta na an kabantogan niya naglalakop. Naghahagad na siya nin mga ambag asin donasyon ngane masuportaran niya an pamilya niya alintanang matawan niyang lubos na pag’asikaso an pagbulong asin pagtaong kaginhawan sa mga may problema. Ngane makatipon kwartang pangtostos, siya nag’imbento nin sarong kawat sa baraha, inapod niyang “Pit”, na ibinase niya sa commodities trading kan Chicago Board of Trade, asin an kawat na ini pigpapabakal pa sagkod ngonyan. Siya sige an pambulong paagi nin pagbubugtak sa pangiturog sa tabang nin hipnotista asin ngapit an saiyang agom saka matuang aki nagsangle na ki Layne sa pagpaturog saiya sa hipnosis. Sarong sekretarya, si Gladys Davis, an nagsusurat kan mga “basa” niya paging shorthand.

Huli kan pagkabisto na saiyang marhay, dakul na mga negosyante nagdudulok saiya na maghula siya sa pagtood kan posibleng resulta sa mga transaksyon arog kan sarong paranegosyo sa cotton na matao saiyang sanggatos na dolyar aro-aldaw hulaan sana niya an maluwas na kaluluwasan na resulta sa cotton market o kun saen makukua an mga tagong kayamanan arog kan bulawan, o an amay na pag’isi kan resulta sa pagkarera nin mga kabayo. An mga ini, nagsayuma siya dawa tikapo siya sa kwarta ta sanga sa boot niya an paggibo kan siring na nakokomersyo an saiyang kabatiran. Pirang beses siya napiritan na mag’ekspirimento sa mga bagay na ini alagad mayong kinaabtan na toltol an mga ini ta an mga hula niya saralto man ngane. Namamate niya na dai siya kontento sa siring, garo nawawa’ran kusog asin mate niya bako siyang maogma. Kaya saiyang pinagmarhay na sa mga naghehelang saka sa mga may kapawotan sa buhay an saiyang tatabangan.

Kan mga panahon na idto, may nagdulok saiyang negosyante, sarong mayaman na para-paimprenta asin bangkag sa adal nin metapisiko, na iyo si Arthur Lammers. Kan si Lammers naghagad kan "basa" nin buhay niya, si Cayce daa nag'osipon kan pirang nakaaging buhay sa kinaban ni Lammers asin kan "pagkabuhay-liwat sa ibang pisikal na hawak", bagay na tinutubodan na gayo ni Lammers. Dai maniwala si Cayce na sinarabi niya idto sa pangiturog pero si Lammers naghayag na gayo na idto an sinarabi ni Cayce. Ini nagdulot nin dakulang haronahod asin karibarawan sa isip ni Cayce ta nagsasarungat na gayo an siring na paniniwala sa mga nano'dan niya sa Bibliya.

Alagad, an ginuhit kan stenegrapo nagbabasa nin siring:

"Igdi nahihiling ta an plano nin pagtalubo kan mga indibidwal nakakaag sa siring na kamugtakan, na boot sabihon may abilidad na maglaog giraray sa presensya nin Kaglalang asin magin lubos na parte kan paglalang.

Dapit sa entidad na ini, ini an ikatolong pagpbutwa niya sa kamugtakan nin pagbuhay sa kinaban asin ngonyan komo sarong monghe. Nasisirip ta an buhay kan entidad bilang siya sarong monghe. An hawak saro sanang kaka'gan kun saen an ispiritu asin kalag nalaog na mayong pinaghira sa anopaman na panahon."

Si Cayce dai kumbinsido na an mga binoboses niya sa pangiturog pigtutumoy an doktrina nin "reinkarnasyon" alagad si Lammers tinatagasan na gayo na an mga tinaram ni Cayce nagpatibay nanggad kan pagtubod niya sa reinkarnasyon. Alagad, sa basa numerado 4841-1, tinao kan Abril 22, 1911, si Cayce may nasambitan na an kalag "naghuhubo". Sinasabi na posible dakul pang nababanggit dapit kaini si Cayce alagad ta dai organisado an mga "basa" bago 1923.

Boot na kutana magpondo si Cayce ta dai niya maako-ako na siring an mga binoboses niya kun siya yaon sa irarom nin hipnosis na dai nagkukuyog sa mga inadalan niya sa Bibliya. Alagad kan mga momentong idto kun ano ta nawa'ran naman siyang boses, asin sa sarong pagbulong saiya paagi nin hipnosis, hinapot siya kun gusto na siyang magtapos kan mga ginigibo niya ta kun siring tapos na daa an misyon niya igdi sa presenteng buhay niya sa kinaban. Nagpadagos siya pero ipigsentro niya an saiyang trabaho sa pagbulong sa mga may-helang. Kan oras na idto, naiilawan na siya kan American Medical Association kaya pinagmarhay niya logod na magkua nin mga lisensyadong mga doktor na magtabang siya asin siya sa sarong boses sa pangiturog, pigtaraman siyang mas marhay na maghubo siya sa Virginia Beach, Virginia ta marhay na gayo daa an mga kristal sa baybayon na makatabang sa marikas na pag'bulong sa mga kahelangan.

Kan siya yaon sa Virginia Beach (1925-1945)[baguhon | baguhon an source]

Kan mga panahon na nagugurang na siya, nakapagkaag na siya nin mga institusyon na nagpaseguro na mapapadagos an mga pino'nan niyang trabaho. Siya saro nang propesyonal na psychic asin may sadit na grupo sa opisina na katuwang niya. An mga basa haros nagsesentro sa mga bagay na occult asin esoterikong tema.

Kan 1929 an Cayce Hospital nakaag sa Virginia Beach sa tabang ni Morton Blumenthall, sarong mayamanon na stockbroker sa Nweba York na dakulon an mga "basa" niya ki Cayce, nag'abot 468. Alagad napondo sa pagtabang kan mangyari an Depression asin nagsara an ospital.

Kan nagbagsak an ekonomiya huli sa Depression, si Cayce pinagsibotan an mga basa sa ispiritwal. Kan 1931, an mga amigo ni Cayce asin pamilya nagbilog mga grupo-grupo kun pano magin psychic. Alagad, an tukdo ni Cayce bako an katuyohan sa buhay magin psychic kundi pano magtalubo an pagkagamiaw sa mga bagay na ispiritwal asin pano magtalubo' sa pagkamoot sa kapwa. Sa mga surunod man na turo-tiripon kan mga grupo niya asin mga basa na ginigibo, ini nasentro sa pag'ogid kun ano an pangiturogan, an pagkaturuturongod kan mga insidente, an pagpatalubo nin intuition, dapit sa karma, sa rekord akashic, astrolohiya, mga naka-aging mga relasyon kan saro sa kapwa, mga soul mate asin iba pang mga esoterikong tema. Ginatos na libro an napublikar manongod sa mga urolay na ini.

Nag'iisog an panahon dinugangan niya an mga basa niya sa walo sa lambang tagbo asin ta ini nagdara nin malaen na epekto sa saiyang buhay-bagsik. An mismong basa sa sadiri niya pigpamate saiya na ina-inaan an trabaho ta huli kaini dadapoan siya nin kahelangan.

Si Cayce nagsapo' nin stroke sa edad na 67, kan Septyembre 1944 asin nagadan kan Enero 3, 1945. Nalubong siya sa Riverside Cemetery sa Hopkinsville, Kentucky.

Abilidad psychic[baguhon | baguhon an source]

Si Cayce natutumoyan kun ano-ano, an iba sinasabi siyang sarong propeta, (hilnga, libro ni Jess Stearn, "The Sleeping Prophet"), o saro daang "mistiko" o "parahula". Kun siya daa nagtataong "basa", nahadoy siya sa Rekord Akashic (an ginigira kan kalag sa saiyang pagbaklay sa panahon). Nasabi na saro sana an biograpong nasurat manongod ki Cayce, an sinurat ni Thomas Joseph Sugrue, tituladong "There is a River".

An paagi ni Cayce sa pagbasa iyo nahigda siya, napakaag sa pangiturog huli sa sarong hipnotista, dangan napoon nang "magbasa". Parati an kaghagad nin basa mayo sa atubangan niya. Napoon siya sa pagtao kan kundisyon kan pisikal na salud kan binabasahan, dangan kun ginugusto, binabasa niya an "gira" kan mga enot na buhay kan tawo sa kinaban asin kun pira nang beses nagbutwa siya sa kinaban sa kun ano-anong pagkatawo, natao man siyang giya sa pagnegosyo, an paginterpretar kan pangiturogan, asin an pag'ogid kan salud mental asin ispiritwal kaining binabasahan.

Hanggan Septyembre 1923, an mga basa niya dai sistematikong tinatala asin masaray na toltol. May artikulo totoo na nagluwas sa Birmingham Post Herald kan Oktobre 10, 1922 nakaonabi na nagtaram si Cayce mismo na nakatao na siya daa nin 8,056 na basa sa panahon na idto alagad naaraman na siya may tinao nang basa nag'abot 13,000 - 14,000 kan mga aldaw na idto. Ngonyan, an yaon na mga basa nasasaray sa kwartel kan A.R.E. Cayce sa Va. Beach uminabot 14,306 sangkap sa impormasyon manongod kan mga basa asin kan dokumentasyon kaini sagkod sa pagsimbag igdi asin resulta.

Sinasabi ni Cayce na pakamata niya hale sa pangiturog dai niya naroromdoman kun anong sinarabi niya durante kan pagbasa. An paliwanag niya kaini, siya daa kun sa anong abilidad, nakakabukas sa impormasyon na an isip na pakagamiaw dai kayang gibohon manta ini nabubuksan kan isip na unconscious. Kan si Gladys Davis nagin sekretarya ni Cayce kan Septyembre 10, 1923, gabos na basa nasasaray nang toltol asin an agom ni Cayce na si Gertrude Evans Cayce, iyo an nagmamato sa lakaw kan mga pagbasa.

Sinasabi pa ni Cayce na an saiyang mga tinataram sa pangiturog pagsaboton asin pagtawan halaga sana sagkod na ini nakaka'ambag sa pagrahay kan buhay kan binasahan. Si Cayce inaalok an saiyang mga binasahan na dapat baloon nanggad an mga suwestyon niya imbes na akoon an mga ini sa makuring pagtubod sana.

Mga iba pang abilidad na sinasabing dara ni Cayce iyo an "astral projection" (paglakaw kan kalag kan sarong tawo manta na buhay pa siya), pagtood kan umaaboton, pagka-medium (tulay sa pag'urulay kan buhay sa nagadan na), an pagbasa sa Rekord Akashic ("Libro nin Buhay"), asin an pagsirip kan "aura" nin sarong tawo (an garo sagyap nagpapatos sa hawak nin tawo). Nagin siya daa, sabi ni Cayce, na lubos na interesado sa pagbasa sa mga bagay na ini kan sinasarabi saiya an mga basa niya dakul manongod igdi dawa siya mismo dai niya nadadangog an saiyang boses.

Mga kontrobersya asin tuyaw[baguhon | baguhon an source]

kontrobersya[baguhon | baguhon an source]

Si Cayce daa nagtutulod nin mga makangangalas, dai-makapaniwalang mga ideya sa saiyang mga basang pangiturog. Sa saiyang mga basa manta na yaon siya sa irarom nin hipnosis, saiyang tinatawan bagong interpretasyon an buhay sa Kinaban. Saro sa kontrobersyal na ipigpahayag niya iyo an "polygenism". Susog ki Cayce, limang rasa (puti, itom, pula, kayumanggi asin giyaw) an suway-suway alagad durungan na linalang sa manlaenlaen na kabtang kan kinaban. Si Cayce man nagtutubod na igwang mga "aliens" (mga intelehenteng entidad sa luwas kan satong planeta na nakakaagid sa tawo), tubod siya na nagkaigwa kan inapod na Atlantis, na igdi guminantad na husto an pulang rasa alagad narumpag an kontinenteng ini huli mansana sa pagmukna daa nin inaapod na solar kristal na nagwawasiwas nin mga tingraw na nataong enerhiya sa Atlantis. Ini dai nakontrolan na toltol asin nagdara nin makuring linog na ikinarunot kan Atlantis. Saro pang pigtatahi-tahi niyang osipon iyo na an mga kalag-tawo naglaog sa mga hawak nin hayop na nagbunga sa mga "bagay" na abang lalangkaw na mga higante, naabot ngane 12 pye kalangkaw.

Si Cayce nasisirip an sarong umaaboton na panahon na an satong Kinaban marurumpag pareho kan nangyari sa Atlantis gibo kan nadukayan na kan mga taga-kinaban ining nakakagadan na mga tingraw, kayang magkontrol kan init kan saldang, magpataroron nin mga frecuenciang microwave na pwede pakusogon nanggad asin ipalakop paagi nin mga antenna na makarga nin enerhiya, makapalayog nin mga drone o saradit na eroplano asin pwede ngane magmukna nin bagyo asin magkontrol kan hiro nin panahon.

Dawa daa totoo si Cayce nakakataong tamang bulong sa mga kahelangan, parati nagsasalto sa mga tood niya kun ano an maabot ngapit na mga pangyayari ta saiyang tinata'wan doon na tawo may talingkas na boot asin an kolektibong hiro kan sangkatawhan iyo an nadeterminar kan kapaladan kaini, sa maray man o sa maraot.

mga tuyaw[baguhon | baguhon an source]

An mga kulang pagtubod saiya sinasabi na si Cayce nagkukua mansana kan saiyang mga tinataram sa saiyang mga nabasang peryodiko, mga libro, mga testimonial asin mga uro-osipon hale sa ibang tawo. Si Martin Gardner, halimbawa nagsabi na mantang totoo an mga pangiturog niya, kadaklan kan mga impormasyon nginunguso niya sa irarom nin hipnosis hale mansana sa kun anong mga nabasa niya sa mga libro ni Carl Jung, P.d. Ouspensky, asin ni Helena Balavatsky. An ki Gardner pagsaboot, "an mga napapalaman sa mga basa tiniripon-tipon hale sa literaturang occult asin binangotan kan mga naiibang mga bagay hale sa unconscious ni Cayce".[2]

An mga kritiko tinutuya an pagsuporta ni Cayce sa inaapod na alternatibong medisina na haros mayo daang pinag'iba sa pagsantiguar. Si Cayce pati daa mahilig sa pagpantasya mala ta nagsasabing nakakaulay an mga anghel asin mga haloy nang nagadan na mga tawo.

An mga Kristiyanong Biblikal tinutuyaw an mga pagtubod ni Cayce sa reinkarnasyon, sa pagkasararo kan Uniberso, asin kan rekord Akashic.


Mga panluwas na takod[baguhon | baguhon an source]

Toltolan[baguhon | baguhon an source]

Hilnga man[baguhon | baguhon an source]