Mga ordinansa

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Sa Mormonismo, an ordinansa sarong relihiyosong ritwal na igwa nin espesyal na signipikansiya, minsan imbuwelto an pormasyon nin sarong tipan sa Diyos. An mga ordinansa pinaghihimo sa paagi kan awtoridad nin pagkasaserdote asin sa pangaran ni Jesukristo. An termino igwa nin sarong kahulugan na haros kapareho kan terminong “sakramento” nin ibang Kristiyanong denominasyon. Igwa nin nabibilang na mga ordinansa kan Mga Banal sa Huring Aldaw, kadaklan kaini man pinaggigibo kan ibang mga Kristiyanong denominasyon. Ehemplo, kaugalian kan mga Mormons:

 • Pagbubunyag
 • Kompirmasyon; asin
 • Sakramento (An Pamanggihan nin Kagurangnan)

An iba man na mga ordinansa na uniko sa Mormonismo iyo idtong pirmeng kaibanan asin pinaghihimo sa mga templo kan LDS. Ining mga ordinansa minabali kan Pamanang Regalo asin Mga Pagseselyo.

Mga Tipo kan Mga Ordinansa[liwaton | liwaton an gikanan]

Mga Ordinansa nin Pagliligtas[liwaton | liwaton an gikanan]

Mga ordinansa nin Pagliligtas iyo idtong mga ritwal na sarong kinakaipuhanan para sa eksaltasyon. An mga ini pinaghihimo nin saro sanang pagkakataon para sa kada indibidwal. Kaya lang, kun an sarong tawo ekskomunikado o pinagpahali an saiyang pangaran gikan sa pansimbahang rolyo nin pagkamiyembro, an gabos na mga ordinansa nin pagliligtas masa-mayong bias; kun an indibidwal minamawot na mag-ayon giraray sa simbahan, siya kaipohan na mag-aako giraray kan mga ordinansa nin pagliligtas , magpoon sa pagbubunyag. Uyon sa teolohiya kan LDS, an mga ordinansa puwedeng himoong na may kabanalan (i.e. post mortem) para sa kiisay na tawo na nagmamawot na aksetaron an ordinansa pero dae nagkaigwa nin pagkakataon na maresibe ini. An minasunod minabilog kan mga ordinansa nin pagliligtas sa LDS na simbahan; an dikit na mga kaipuhanan na dapat na makamit sa tama para sa ordinansa na paghihimoon minabali an yaon sa parentesis:

 1. Pagbubunyag: Pinaghihimo sa paagi nin paglulubog matapos na an edad nin kamangnohan (normal na edad 8), asin Pagbubunyag-otro kun ekskomunikado o dae kina-kaamigong mga miyembro.
 2. Kumpirmasyon asin pagresibe nin Regalo kan Banal na Espiritu: Pinaghihimo sa paagi kan pagpapatong nin mga kamot sa payo kan sarong baguhon na pinagbunyagan na miyembro.
 3. Ordinasyon sa Aaroniko asin Melkisedekong pagkasaserdote: Tanganing makaayon, an mga lalakeng kandidato kaipuhan na nabunyagan asin nakumpirma na. Sinda kaipong sobra sa edad na dose tanganing makaresibe nin Aaronikong pagkasaserdorte, asin an sobra sa edad na 18 tanganing makaresibe nin Melkisidekong pagkasaserdote, asin kaipong magkapot nguna nin Aaronikong pagkasaserdote bago pa man makaresibe nin Melkisedekong pagkasaserdote.
 4. Pamanang-regalo (kabali na an paghuhugas asin paglalahid lana: An mga kandidato kaipong bunyag na asin kumpirmado; An mga lalake kaipong may kapot na Melkisedekong pagkasaserdote.
 5. Karasalan asin pagseselyo sa sarong agom: An mga kandidato kaipo na yaon sa iagom na edad, asin kaipong nakaresibe na kan Pamanang-regalo.
 6. Pagseselyo sa mga Magurang: Daeng rekisitos sa edad, asin mayo man nin dati nang ordinansa na kaipuhan. An buhay na mga pagseselyo nangangaipo na an mga miyembro may kapot na sarong balidong rekomendasyon sa templo.
 7. Ritwal kan Ley sa Pag-ampon: Sarong ordinansa na kun saen an mga indibidwal pinagseselyo sa paagi nin pag-ampon kan mga bakong tunay na mga ama. An ordinansang ini bako nang gayo pinaggigibo kan mayor na LDS na simbahan, alagad ini hinihimo pa man sa ibang pundamentalistang mga grupo.
 8. Panduwang Paglahid nin Lana: Sarong ordinansa na pinaghihimo sa sarong selyado nang mag-agom, na pinagseselyo sinda sagkod sa daeng kasagkorang buhay, asin pinaglalahidan sinda nin lana bilang mga hade asin reyna, mga pade, asin mga prestosa. An ordinansa orihinal na pinagtukdo na sarong rekisitos para sa kaligtasan. An LDS na simbahan dae na pinagpadagos an paghihimo kan ordinansa, asin ini bako man pirmihan na pinaghihimo sa paagi ni proksi.

Mga Ordinansa para sa Pagbebendisyon[liwaton | liwaton an gikanan]

An mga ordinansa na bako man rekisitos para sa eksultasyon pinag-aapod an mga ini bilang mga ordinansa para sa pagbebendisyon na puwedeng gigibohon sa kadakol na beses para sa mga indibidwal; pero sa praktis, kaya, an iba sa mga ordinansang para sa pagbebendisyon pinaghihimo sana sa kada indibidwal. An mga minasunod minakomponi kan mga ordinansang para sa pagbebendisyon kan LDS na simbahan:

 1. An Sakramento – An ordinansang ini pirmeng pinaghihimo sa kada semana sa lambang kongregasyon kan Simbahan.
 2. Pagpapangaran asin Pagbebendisyon nin sarong ake – Tipiko na an ordinansang ini pinaghihimo matapos na an sarong ake minundag; ini pirmeng pinaghihimo sarong beses sana para sa lambang indibidwal.
 3. Patriarkal na Pagbebendisyon – An ordinansang ini pirmeng pinaghihimo sarong beses sana sa kada indibidwal.
 4. Konsagrasyon nin Lana – An ordinansang ini pinaghihimo kun kinakaipo tanganing magkaigwa nin lana na magagamit para sa ibang ordinansa.
 5. Paglalahid asin Pagbebendisyon kan may kamatian asin nasasakitan – An mga ordinansang ini mapuwedeng pinaghihimo sa sarong indibidwal kun kinakaipo.
 6. Pagkasaserdoteng Pagbebendisyon (kaiba na an pagbebendisyon nin ama) – An ordinansang ini mapuwedeng paghihimoon sa sarong indibidwal kun kinakaipo o hinahagad.
 7. Kapangapudan – An ordinansang ini minakaipo na an sarong persona na igwa nin responsibilidad sa sarong yunit o sarong kaantabay kan simbahan nangangadyeng naghahagad nin kapahayagan tanganing determinaron kun arin na indibidwal an maninigo para pagtawanan nin partikular na mga responsibilidad sa laog kaiyang organisasyon. Kun an indibidwal minauyon --- asin kadakol na mga persona na naghahalat tanganing makaresibe nin espirituwal na kumpirmasyon bago pa man mag-uyon --- saka pa na an indibidwal “pinangapudan” para sa posisyon.
 8. Pagsusustine – An mga pangaran kan indibidwal na pinangapudan para sa mga responsibilidad sa laog nin organisasyon kan simbahan pinaghuhurot sa kongregasyon para sa sarong boto nin pagsusustine. An mga miyembro mapuwedeng makipagtipan sa pagsustine, o magtaas nin kamot tanganing kontrahon, o simpleng dae magtaas nin kamot para magboto. Habang an lawig nin mayoriya kan proponidong mga kapangapudan pinagkasararoan na ipagsustine, an mga nagkokontra pinag-iimbitaran tanganing pribadong pag-oorolayan an saindang mga dahilan sa lider na iyo an minahayag sa kapangapudan, na iyo man sana an minabawi o ipagpadagos an kapangapudan bilang proponido.
 9. Pagpahilaen – An mga indibidwal na pinagpangapudan tanganing magpano kan mga posisyon sa laog nin organisasyon kan simbahan pinapaghilaen sa sarong pagkasaserdoteng bendisyon na ginigibo sa paagi nin pagpapatong nin mga kamot.
 10. Pakikipagkapwa – Kunsoarin na sarong miyembro kan simbahan bago pa sanang pinagbunyagan or nagbalyo pasiring sa heograpikong mga kasagkoran kan sarong ward o sangay, an pangaran kan indibidwal pinagpepresentar sa kongregasyon. An mga miyembro kan kongregasyon pinag-iimbitaran na magtaas nin toong kamot sa sarong tipan asin tanda nin pakikipagkapwa tanganing maogmang akseptaron an miyembro sa laog nin kongregasyon.
 11. Dedikasyon nin sarong edipisyo kan simbahan o sarong templo – An ordinansang ini pinaghihimo matapos na an edipisyo nakumpleto asin nabayadan na; kun an sarong edipisyo nag-agi nin ekstensibong pagbabago, an ordinansang ini mapuwede man na paghihimoon giraray.
 12. Dedikasyon nin sarong Lubungan – An ordinansang ini pinaghihimo tulos-tulos bago pa man hawak nin gadan ipagkaag sa laog nin lubungan; ini pirmeng pinaghihimo na sararoan sana.
 13. Dedikasyon nin kadagaan o bansa para sa pagbabalangibog kan ebanghelyo – An ordinansang ini pirmeng pinaghihimo bago o matapos na an mga misyonero magpoon na magbalangibog sa sarong partikular na bansa; ini pirmeng pinaghihimo nin sararoan sana (pero mapuwede man na paghihimoon giraray kun an mga misyonero dae pa nakalaog sa sarong partikular na bansa para sa sarong ekstendidong peryodo nin panahon); ini tipikal na pinaghihimo sa paagi nin sarong Apostol.
 14. Pangadyeon sa Sirkulo – Sarong antiponikong pangadyeon sa palibot nin sarong altar, pinaghihimo bilang sarong parte kan Pamanang Regalo, asin man sa ibang mga okasyon kan LDS na Simbahan, arog baga sa mga miting kan Korum kan Doseng Apostoles sa laog kan Templo nin Salt Lake. Sagkod sa kaamayan kan ika-20 siglo, an ordinansa pinaghihimo sa lokal na LDS na mga harong-na-mitingan.
 15. Hosanang Pagkurahaw – Pinaghihimo sa dedikasyon nin mga templo, minaimbuwelto nin sarong pagsambit nin pag-omaw sa Diyos habang winawagayway an sarong puting panyo.
 16. Pagpagpag nin alpog sa bitis – Sarong pagsumpa na ordinansa kontra sa mga katawohan na nagsikwal sa mga katukdoan kan mga misyonero, o siya na nagpalya na magtao sainda nin pagkakan, kuwarta, or sirongan. Ini kaidto pirmeng pinaggagamit kan mga misyonerong Mormon sa panahon kan ika-19 siglo, pero bihira na sa ngunyan.
 17. Pagbubunyag-otro kan may pagtubod na mga miyembro – Ining ordinansa dae nang gayo pinaghihimo sa banyag na LDS na simbahan, pero ini kaidto sarong signipikanteng ordinansa sa panahon nin Repormasyon kan mga Mormons.

Mga Ordinansa sa Templo[liwaton | liwaton an gikanan]

Sa laog kan An Simbahan ni Jesukristo nin mga Banal sa Huring-aldaw igwa nin iba pang mga ordinansa, kabali an Pamanang Regalo asin mga Pagseselyo, na pinaghihimo sana sa laog kan mga templo. Laen lang sa Ikaduwang Paglalahid, gabos na mga ordinansa sa templo mga ordinansang pankaligtasan.

An Pamanang Regalo sarong sagradong seremonya na an indibidwal pinaghugasan asin pinaglahidan; pinagbadoan nin pantemplong beste; asin tinutukdoan asin pinuprubaran sa mga prinsipyo kan plano nin kaligtasan.

Mga Pagseselyo iyo an mga seremonyas na an mag-aragom-agom pinagseselyuhan sa lambang saro, asin an mga kaarakian sa saindang mga kamagurangan, para sa bilog na eternidad bilang sarong yunit nin pamilya.

Sa kadagdagan, matapos na an LDS makalaog sa templo asin makaresibe kan mga ordinansa sa templo para sa saindang mga sadiri, sinda mapuwedeng magbalik asin maghimo kan mga ordinansang pankaligtasan para sa saindang garadan nang mga ninuno. An mga ini pinaghihimo na may bilog na kabanalan o sa paagi kan “proksi” para sa mga gadan, asin an mga LDS naniniwala na ini yaon na sa mga nagkagaradan na akseptaron o sikwalon an pinaghayang ordinansa sa kinaban nin mga espiritu. An mga pankaligtasang ordinansa sana an pinaghihimo para sa mga gadan nang persona.

An mga ordinansa para sa mga gadan mapuwedeng paghihimoon sana kunsoarin an impormasyon kan sarong nagadan nang persona naisumite na sa sarong templo. An mga LDS an nagkukumpleto kan henyalohikang trabaho para sa nagkagaradan nang mga persona asin kun ini nadeterminaran na an indibidwal dae pa nakaresibe kaining mga ordinansa sa paagi nin proksi. Sa kabilogan, an proksi na nagtindog magigin sarong inapo kan nagadan nang persona, pero an ordinansang proksi mapuwede man boluntad na gibohon nin sarong tawo na mayong relasyon sa gadan na persona.

Signipikansya kan mga Ordinansa[liwaton | liwaton an gikanan]

Sa mga LDS, an pankaligtasan na mga ordinansa pinaghihiling bilang kinakaipuhanan para sa kaligtasan, pero bako sindang supisyente para sa saindang mga sadiri sana. Halimbawa, an pagbubunyag rekisito para sa eksultasyon, pero an simplehon sanang pagigin bunyag bakong garantiya sa arin man na eternal na pabuya. An nabunyagang persona pinag-aasahan na magigin masinunod-sunod sa mga kasugoan nin Diyos, magsosolsol sa anuman na makasalanong kaggibohan bago pa man pagbubunyagan, asin magresibe pa kan ibang mga pankaligtasan na mga ordinansa.

An ordinansa mapuwedeng paghilingon bilang sarong pisikal na akto na minapahayag nin sarong espirituwal na kapangakuan, o sarong tipan. An pagpalya na panindugan an kapangakuan na ini minaresulta sa ordinansa na mayong epekto. Alagad, an sinserong pagsosolsol iyo an makakapagpabalik sa mga bendisyon na katakod sa ordinansa.

Habang an mga LDS naninindugan na an pankaligtasan na mga ordinansa iyo an kinakaipuhan para sa kaligtasan, an mga ordinansa pinaghihiling bilang ginunong kapangyarihan sana sa paagi kan Grasya ni Jesukristo. An mga Mormon dae minasikwal ki Pablong pauro-otrong katukdoan nin kaligtasan sa grasya sana, sa paagi nin pagtubod (Epeso 2:8). Alagad, habang an “pagtubod na mayong mga gibo gadan” (Santiago 2:20), mga gibo, kabali an mga ordinansa, iyo an kinakaipuhan tanganing magbunga nin pagtubod ki Jes