Enot na Vision

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
Stained glass minapahiling kan enot na bisyon ni Joseph Smith, Jr., nakumpleto kan 1913 nin sarong bakong bantog na artista (Museum of Church History and Art).

An Enot na Bisyon (pinag-apod man na eksperiyensiya sa kakahuyan) minapanungod ini sa sarong bisyon na si Joseph Smith, Jr. an nagsabi na saiyang naresibe sa amay na kinaomagahon kan tiglagas 1820, sa sarong makahoy na lugar sa Manchester, New York, na pinag-apod kan saiyang mga parasunod na Sagradong Kakahuyan. Pinagpahayag ini ni Smith bilang sarong personal na Teopaniya[1] na kun saen siya nakapagresibe nin sarong kapatawaran kan mga kasalan. An mga parasunod ni Smith naniniwala na an bisyon nakapagpadugang kan saiyang awtoridad bilang pundador asin propeta kan Kahiroan nin Mga Banal sa Huring Aldaw. Uyon sa kasaysayan na si Smith an nag-estorya kan 1838, siya nagpasiring sa mga kakahuyan tanganing magpangadye manunungod sa kun arin na simbahan an pag-ayunan alagad nahulog sa kapyot nin sarong maraot na kapangyarihan na haros makapagdaog saiya. Sa huring momento, siya pinagtabangan nin duwang malaadon na mga “personahe” (pinagtutubudan na sinda Jesus asin Diyos Ama) na nakalataw sa kaibabawan niya. Saro sa mga nilalang nagsambit ki Smith na dae makibale sa arin man na eksistidong mga simbahan nin huli ta gabos nagtutukdo nin bakong tamang mga doktrina.

Si Smith nagsurat nin nagkapirang mga kasaysayan kan bisyon magpoon kan 1832, alagad mayo ni saro sa mga estorya an pinagpublikar sagkod sa panahon kan 1840. Maski na ngani na si Smith nagsasaysay nin iba pang mga bisyon, an Enot na Bisyon iyo an esensiyal na bakong bantugan sa mga amay na Mga Banal sa Huring Aldaw; an eksperiyensiya ni Smith dae nagin importante sa Kahiroan nin Mga Banal sa Huring Aldaw sagkod kana may na ika-20 siglo, kunsoarin ini nagin kapusugan kan restorasyon nin Mga Banal sa Huring Aldaw. An bisyon man an nagribay sa poligamiya [2] bilang saro sa mga nagpakahulugan na mga element nin Mormonismo asin nagsusunsay nin distinktibong mga doktrina nin Mormon siring baga sa kahawakan-natural kan Diyos Ama asin an kaunikohan kan Mormonismo bilang iyo sanang tunay na dalan pasiring sa kaligtasan.

An mga kritiko may pangaputan na manlaen-laen na mga opinyon manunungod sa tunay na natura kan Enot na Bisyon, pinaniniwalan na ini sarong pangiturugan, sarong pagdidiliryo, sarong pansadiring-kadayaan, sarong intensyonal na gibo-gibo, o baya pinagkumbinasyon kan mga bagay na ini.

Estorya kan Bisyon[liwaton | liwaton an gikanan]

Si Jose Smith nagsurat o baya nagdikta nin nagkapirang bersyon kan saiyang estorya sa bisyon, asin pinagpangestorya sa iba na sa bandang huri pinagpublikar kun ano an saindang nagiromdomang nadangog. Pinagkasararo, an mga estorya iyo an nagpatugmad kan mga minasunod na detalye:

Joseph Smith nagsabi na an saiyang enot na bisyon nangyari sa sarong kumpon nin mga kahoy na haranihon sa sainda harong.

Si Smith nagsabi na kan siya magdodose pa sana (c. 1817-18), siya nagin interesado na sa relihiyon asin naghahandal manungod kan saiyang mga kasalan. Saiyang pinag-adalan an Bibliya asin nag-aatendir sa simbahan, alagad an mga kasaysayan nagpapalaen baya na saiyang nadeterminaran sa sadire na mayong eksistidong relihiyon na minatugmad sa mga tunay na katukdoan ni Jesus o baya na an ideya na an gabos na mga simbahan bakong totoo dae naglaog sa saiyang puso sagkod na saiyang na-eksperiyensiyahan an bisyon. Sa mga panahon kan relihiyosong kagimatan, saiyang nadeterminaran na maglingoy sa Diyos sa paagi nin pangadyeon. An amay na kasaysayan nagsasabi na an katuyuhan kaining pagpapangadye iyo na maghapot sa Diyos para sa pagkaherak para sa saiyang mga kasalan habang an mga nahuring mga estorya minataong duon kan saiyang kamawotan na makanuod na kun arin na simbahan as saiyang pag-aayunan. Kumbaya, siring kan ginibo nin saiyang ina kan mga taon kaidto kunsoarin minapanungod sa sarong importanteng relihiyosong kahaputan, si Smith nagsabi na nagpaduman siya sa kaomagahon nin tiglagas pasiring sa sarong tagong kakahuyan na haranihon sa saindang estaran tanganing magpangadye. Siya nagsabi siya nagpasiring sa sarong malinig na kawi-angan na kun saen saiyang ipinagwalat an saiyang patok kan aldaw na naenot asin nagpoon na magdulot kan saiyang enot na pagsambit nin pangadyeon.

Siya nagsabi na an saiyang pangadyeon nauntok sa paagi nin sarong “nilalang na gikan sa dae nahihiling mundo” na grabe kakusog kesa arinman na saiyang dati nang naka-engkuwentro. Si Smith nagsabi na an espiritu nagkausa na an saiyang dila nagdakula sa saiyang nguso na tanganing siya dae nakapagtaram. An sarong estorya na sinabi niya na siya nakadangog nin kariribokan sa likod niya siring baga na saiyang naagimatan na may naglalakaw sa likudan niya dangan kan siya naghingoha na magpangadye giraray, an kariribokan nagkukusog na nagkukusog, na nagkausa siya tanganing magtindog nin biglaan asin magrisa sa kapalibutan, alagad siya mayong nagkahiriling. Sa iba man na mga estorya, saiyang pinagpangestorya na siya kinunop nin sarong mahibogon na kadikloman asin nakapag-isip na siya madedestroso. Sa saiyang pinakamadiklom na momento, siya nagluhod sa ikatolong pagkakataon tanganing magpangadye asin, habang saiyang pinagtipon an bilog niyang kapangyarihan tanganing magpangadye, saiyang namati na andam siya magpatihulog sa kawaraan. Sa momentong idto, siya nagsabi na an saiyang dila pinagbuhian asin siya nakahiling nin sarong bisyon.

Toltolan[liwaton | liwaton an gikanan]