Jump to content

Libro ni Mormon

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya

An Libro ni Mormon sarong katiriponan kan banal na mga kasuratan na komparable sa Bibliya. Saro ining rekord manungod sa pakikipagrelasyon nin Diyos sa mga suanoy na mga tawo na nabubuhay sa mga kadagaan nin Amerika, asin arog man kan Bibliya, nagpapahayag nin kapanoan kan daeng kasagkoran na ebanghelyo.

Ang libro sinurat kan dakul na mga suanoy na propeta na may pag-antabay kan espiritu nin propesiya asin kapahayagan. An saindang mga tataramon na isinurat sa mga laminang bulawan, sinambit asin pinahalipot nin sarong mangestoryang propeta na an pangaran Mormon. An rekord nagpapatotoo kan estorya nin duwang Bantog na banwaan na an saro kaini gikan mismo sa Jerusalem sa taon 600 B.C., asin ini nabanga asin nagin duwang nasyon, na inaapod na Nephita asin an saro Lamanita. An saro man na naenot na nag-abot sa kadagaan nin Amerika kan mga panahon na binaranga-banga nin Diyos an lingguwahe kan tawo sa Tore nin Babel.(Gen. 11:7) Ini man nabistong mga Jaredita. Pagkalipas nin rinibo-ribong taon,an gabos na banwaan na nasambit nagkagaradan asin nagkawarara asin mismong nagkatarada iyo na sana an mga Lamanita, asin sinda an mga pangenot na ninuno kan mga Amerikanong Indiyan.

An pinaka-importanteng rekord na yaon sa Libro ni Mormon iyo mismo an personal na ministeryo nin Kagurangnan na si Jesucristo sa mga Nephita sa panahon pagkatapos kan saiyang pagkabuhay-liwat. Ini nagtatao nin kapahayagan manungod sa mga doktrina nin ebanghelyo, ipinapahiling an plano nin kaligtasan, asin nagtutukdo sa mga tawo kun ano an saindang gigibohon tanganing makamtan an katuninongan sa buhay na ini asin an daeng kasagkoran na kaligtasan sa maabot pang buhay.

Pagkatapos na makumpleto ni Mormon an pagsurat, saiyang ipinamana an kasaysayan sa saiyang ake na si Moroni na iyo na an nagsurat nin mga kadagdagang estoryang aram niya asin pinagtago an mga lamina sa burobukid na pinag-apod na Cumorah. Kan Septiyembre 21, 1823, an parehong persona ni Moroni na yaon na sa estado nin kamurawayan, asin saro nang tawo na nabuhay-liwat, nagpahiling sa propetang si Joseph Smith, Jr. asin nagtao nin instruksiyon mapanungod sa suanoy na libro asin ang nakatalaan na pagsurat kaini sa lingguwaheng Ingles.

Sa nakatalaang panahon an mga lamina ipinagkatiwalang itinao ki Joseph Smith, na iyo mismo an nagsalin kaini sa paagi nin regalo asin kapangyarihan nin Diyos. An libro ngonyan naipublisa na sa kadakul na mga lingguwahe bilang sarong bag-o asin kadagdagang patotoo na si Jesucristo iyo an Ake nin Nabubuhay na Diyos asin an gabos na magtutubod asin magdulok sa saiya, asin magsusunod sa gabos niyang kasugoan asin ordinansa nin ebanghelyo maliligtas.

Mapanungod sa rekord na ini, si Joseph Smith nagsabi: “Ako nagsabi sa mga katugangan na ang Libro ni Mormon iyo an pinakatamang libro na nalalaen sa gabos na mga libro nin mundo, asin iyo ini an pinakapundasyon kan satuyang relihiyon, asin an sarong tawo magigin harani sa Diyos sa paagi nin pagsunod sa mga kaisipan kaini, na mas labi pa sa paagi nin arin man na libro.”

Bilang kadagdagan ki Joseph Smith, an Kagurangnan nagpahayag pa sa onseng tawo tanganing para sa saindang mga sadire mahiling man an mga laminang bulawan asin magin mga espesyal na mga testigo sa katotooohan asin kabanalan kan Libro ni Mormon. An mga isinurat nindang testimonya kabilang sa librong ini bilang “An Patotoo nin Tolong Saks”[1] asin “Ang Patotoo nin Walong Saksi.”[2]

Iniimbitaran niyamo an gabos na tawo sa gabos na mga lugar na basahon an Libro ni Mormon, paghorop-horopan sa laog kan saindang mga puso an mga mensaheng kalamanan kaini, asin hapoton an Diyos, an Daeng Kasagkoran na Ama, sa pangaran ni Cristo kun an librong ini nanggad totoo. An mga tawong nag-utob sa paaging ini asin naghapot na may pagtubod, makakamtan niya an testimonya nin katotoohan asin kabanalan sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu. (Basahon an Moroni 10: 3-5)[3].

An mga tawong nagkamit nin banal na patotoong ini gikan sa Banal na Espiritu makakaaram man sa paagi nin parehong kapangyarihan na si Jesucristo iyo an paraligtas nin kinaban, na si Joseph Smith iyo an saiyang parapahayag asin propeta sa mga huring aldaw, na An Simbahan ni Jesukristo nin mga Banal sa Huring-aldaw [4] iyo an kahadean nin Kagurangnan na tinugdas liwat sa ibabaw nin kinaban, bilang sarong dusay na preparasyon para sa ikaduwang pag-abot kan Mesiyas.

Toltolan[baguhon | baguhon an source]

Mga panluwas na takod[baguhon | baguhon an source]