Jump to content

Mga Artikulo nin Pagtubod (Mga Banal sa mga Huring Aldaw)

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya

Sa Kahiroan nin Mga Banal sa Huring Aldaw, an Mga Artikulo nin Pagtubod sarong kredo na pinagsurat ni Joseph Smith, Jr. bilang parte kan sarong surat kan 1842 na ipinagpadara ki "Long" John Wentworth, editor kan Chicago Democrat. Saro ining lista kan sampulo may tolong mahalagang sandigan nin mga katukdoan sa pagtubod kan Mormonismo.

Mga Artikulo nin Pagtubod[1] kan An Simbahan ni Jesukristo nin mga Banal sa Huring-aldaw[2]

1 Kami minatubod sa Diyos, an Eternal na Ama, asin sa Saiyang Ake, si Jesukristo, asin sa Espiritu Santo.

2 Kami minatubod na an mga tawo pagpapadusahan para sa saindang sadireng mga kasalan, asin bako nin huli sa kalapasan ni Adan.

3 Kami minatubod na sa paagi kan Pagbabayad-sala ni Kristo, an gabos na sankatawohan mapupuwedeng maliligtas, sa paagi nin pagsunod sa mga batas asin mga ordinansa kan Ebanghelyo.

4 Kami minatubod na an enot na mga prinsipyo asin mga ordinansa kan Ebanghelyo iyo: enot, Pagtubod sa Kagurangnan na si Jesukristo; ikaduwa, Pagsosolsol; ikatolo, Pagbubunyag sa paagi nin paglubog para sa kapatawadan nin mga kasalan; ikaapat, Pagpapatong nin mga kamot para sa regalo kan Espiritu Santo.

5 Kami minatubod na an sarong tawo kaipong pagpangapudan nin Diyos, sa paagi nin propesiya, asin sa paagi nin pagpapatong nin mga kamot ninda na igwang awtoridad, tanganing magbabalangibog nin Ebanghelyo asin pagpapamahalaan an mga ordinansa kaini.

6 Kami minatubod sa kaparehong organisasyon na eksistido sa Primitibong Simbahan, an mga minasunod, mga apostoles, mga propeta, mga pastor, mga paratukdo, mga ebanghelista, asin iba pang masurunod.

7 Kami minatubod sa regalo nin mga dila, propesiya, kapahayagan, mga bisyon, pagbobolong, interpretasyon nin mga dila, asin iba pang masurunod.

8 Kami minatubod sa Bibliya[3]na tataramon nin Diyos habang ini pinagsalin nin tama; kami man minatubod sa Libro ni Mormon[4] na tataramon nin Diyos.

9 Kami minatubod sa gabos na an Diyos an nagpahayag, gabos na Siya an naghimo ngonyan na maipagpahayag, asin kami minatubod na Siya sayod na magpapahayag nin kadakul na darakula asin importanteng mga bagay manunungod sa Kahadean nin Diyos.

10 Kami minatubod sa litiral na pagtitiripon-tipon nin Israel asin sa restorasyon kan Sampulong mga Tribu; na an Sion (an Bagong Jerusalem) ipagtutugdok sa kontinente kan Amerika; na si Kristo personal na maghahade sa ibabaw nin kinaban; asin, na an kinaban pagbabag-uhon asin magreresibe kan saiyang mala-paraisong kamurawayan.

11 Kami minaako sa pribilihiyo nin pagsasamba sa Makapangyarihang Diyos na uyon sa mga dikta nin samuyang sadireng konsensiya, asin minatugot sa gabos na mga tawo nin kaparehong pribilihiyo, tugutan sindang magsamba kun paano, saen, or sa ano na sinda an may gusto.

12 Kami minatubod sa pagigin yaon sa pamamahala nin mga hade, mga presidente, mga tagapagpamahala, asin mga mahistrado, sa pagsusunod, pagtao nin honra, asin sa pag-uuyon sa batas.

13 Kami minatubod sa pagigin honesto, totoo, dusay na puso, matinabangon, birtuso, asin sa paggigibo nin marahay sa gabos na mga tawo; sa katunayan, kami makakapagsabi na kami minasunod sa paghuhulit ni Paul---Kami minatubod sa gabos na mga bagay, kami minalaom sa gabos na mga bagay, kami nakapagtagal nin kadakul na mga bagay, asin naglalaom na makakayanan an pagkamatatag sa gabos na mga bagay. Kun igwa pa nin ibang mga bagay na birtuso, magayonon, o marhay an sabi o maninigo sa pag-omaw, kami minahanap kan mga bagay na ini.